Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Tak TVP "zaprasza" Rafa³a Trzaskowskiego do debaty. "Jak wezwanie na komisariat"
Jednej debata zosta³a odwo³ana, a co z drug±, któr± organizuje TVP? Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki udostêpni³ zaproszenie, które Rafa³ Trzaskowski otrzyma³ od publicznego nadawcy. W sieci nie brakuje opinii, ¿e ton przypomina "wezwanie na komisariat". ...
dzisiaj 09:40 open_in_new
Czarnogóra wprowadzi³a zwi±zki partnerskie dla par jednop³ciowych. Jako pierwszy europejski kraj spoza UE
Czarnogóra przyjê³a ustawê o zwi±zkach partnerskich dla par osób tej samej p³ci. Tym samym sta³a siê pierwszym krajem europejskim poza Uni± Europejsk±, który uznaje prawa par jednop³ciowych. Ustawa otrzyma³a 42 g³osy poparcia w 81-osobowym parlamencie. ...
dzisiaj 09:40 open_in_new
Pogoda. Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrze¿enia dla wiêkszo¶ci regionów w Polsce
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej od ¶rodowego wieczora wyda³ szereg ostrze¿eñ przed burzami i opadami deszczu dla wiêkszo¶ci regionów w Polsce. Na dzi¶ prognozowane s± kolejne potencjalnie niebezpieczne zjawiska pogodowe. ...
dzisiaj 09:40 open_in_new
Pruszków. Kierowca karetki ¶miertelnie potr±ci³ 9-letnie dziecko na pasach. Jest wyrok s±du

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w 2019 r. 60-letni kierowca karetki przekroczył dozwoloną prędkość i potrącił na pasach dziewięcioletnią Ewę. Dziewczynka nie przeżyła ...

dzisiaj 09:40 open_in_new
Mazowieckie. Karambol na S8. Utrudnienia na drodze w kierunku Warszawy potrwaj± kilka godzin

Jak informuje Polskie Radio, w środę rano doszło do karambolu na trasie S8. W zderzeniu udział brało osiem aut osobowych. Dwie osoby zostały ranne. 

Do karambolu doszło na wysokości miejscowości Głuchy w ...

dzisiaj 09:40 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Jak g³osowaæ w drugiej turze bêd±c na wakacjach?
Przed nami druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierz± siê Rafa³ Trzaskowski oraz Andrzej Duda. G³osowanie odbêdzie siê w niedzielê 12 lipca - na samym pocz±tku sezonu wakacyjnego. Jak g³osowaæ poza miejscem zamieszkania? Jak g³osowaæ na wakacjach? ...
dzisiaj 09:40 open_in_new
Solidarno¶æ Stoczni Gdañskiej pisze do Dulkiewicz. Domaga siê naprawy tablicy po¶wiêconej ks. Jankowskiemu
Wicezef NSZZ "Solidarno¶æ" w Stoczni Gdañskiej Karol Guzikiewicz apeluje do Aleksandry Dulkiewicz o naprawê tablicy upamiêtniaj±cej ks. Henryka Jankowskiego. " (...) Jako pracownicy Stoczni i cz³onkowie Solidarno¶ci jeste¶my zbulwersowani wandalizmem" - czytamy w pi¶mie. ...
dzisiaj 08:31 open_in_new
£ukasz Szumowski zapowiada zmiany przed II tur± wyborów prezydenckich. Problemem kolejki do lokali
Wybory 2020. Minister zdrowia zapowiedzia³ zmiany, jakie mog± zostaæ wprowadzone przed II tur± wyborów prezydenckich. Ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie g³osowaniem oraz re¿im sanitarny, który wyd³u¿a procedury, przed lokalami wyborczymi tworz± siê kolejki wyborców. Wed³ug £ukasza Szumowskiego niektóre osoby powinny mieæ prawo wej¶æ do lokalu wyborczego poza kolejno¶ci±. ...
dzisiaj 08:31 open_in_new
Krzysztof Bosak odpowiada Tuskowi: Nasi wyborcy doskonale radz± sobie bez jego rad

Krzysztof Bosak powiedział PAP, której depeszę opublikował m.in. RMF FM, że środowy wpis na Twitterze Donalda Tuska jest "kontynuacją wzajemnego straszenia PiS-em przez Platformę i Platformą przez PiS". - Tego typu podejście jest ...

dzisiaj 08:31 open_in_new
Krzysztof £apiñski go¶ciem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Krzysztof Łapiński jest byłym rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy oraz sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnym za kontakty z mediami. Związany z Prawem i Sprawiedliwością od 2002 roku, był m.in. pracownikiem biura prasowego klubu ...

dzisiaj 08:31 open_in_new
USA z nowym rekordem zaka¿eñ koronawirusem. Ponad 52 tys. nowych przypadków w ci±gu doby
Stany Zjednoczone wci±¿ zmagaj± siê z koronawirusem, który atakuje coraz wiêcej osób. Ostatnie dni wykazuj± ponowny wzrost liczby przypadków. W ci±gu minionej doby potwierdzono nowy rekord zachorowañ w USA - 52 898 zaka¿eñ. ...
dzisiaj 08:31 open_in_new
Trzaskowski rozmawia³ z Obam±. W PO duma: Rozmowa bez wyuczonych gestów. W PiS kpiny
Rafa³ Trzaskowski rozmawia³ z Barackiem Obam±. Jak poinformowa³ kandydat na prezydenta, rozmowy dotyczy³y m.in. demokracji w Polsce. "Zaufanie miêdzy naszymi narodami to fundament relacji transatlantyckich" - dowodzi³. ...
dzisiaj 07:22 open_in_new
Nie potrafili opanowaæ neonazizmu w¶ród komandosów. Niemcy likwiduj± cze¶æ wojsk specjalnych
Czê¶æ niemieckich wojsk specjalnych zosta³a rozwi±zana. Ca³o¶æ ma przej¶æ gruntown± reorganizacjê. Niemieckie ministerstwo obrony siêgnê³o po radykalne ¶rodki, aby opanowaæ problem neonazizmu, który ma narastaæ w¶ród komandosów. Czarê goryczy mia³o przelaæ znalezienie w domu jednego z nich kilkudziesiêciu tysiêcy sztuk amunicji, kilkudziesiêciu kilogramów materia³ów wybuchowych, broni oraz t³umika. ...
dzisiaj 07:22 open_in_new
Duda jest faworytem, ale Nowogrodzka ma problem. "Formu³a, dziêki której PiS wygrywa³o kolejne wybory, dzia³a po raz ostatni"
- To jest ciekawa zmiana, bo PiS po raz pierwszy ma do czynienia z przeciwnikiem elastycznym - o kampanii Rafa³a Trzaskowskiego mówi w rozmowie z Gazeta.pl politolog dr hab. Rafa³ Chwedoruk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. - Formu³a, dziêki której PiS wygrywa³o kolejne wybory, dzia³a po raz ostatni. ¯eby dzia³a³a nadal, potrzebuje zmian i ulepszeñ - dodaje. ...
dzisiaj 07:22 open_in_new
Putin bêdzie móg³ rz±dziæ do 2036 roku. S± ju¿ prawie pe³ne dane z plebiscytu w Rosji

W Rosji 1 lipca zakończyło się głosowanie w plebiscycie dotyczącym poprawek w konstytucji, umożliwiających Władimirowi Putinowi ponowny start w wyborach prezydenckich. Rosjanie mogli oddawać głosy od 25 czerwca do 1 lipca tego ...

dzisiaj 07:22 open_in_new
Pogoda na dzi¶ - czwartek 2 lipca. Ostrze¿enia przed burzami w niemal ca³ej Polsce

W czwartek w całej Polsce zapowiadane są opady deszczu. Po południu i wieczorem w większości kraju pojawią się również burze.

Najchłodniejszy dzień czeka mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i ...

dzisiaj 06:13 open_in_new
U³askawienie skazanego za nadu¿ycia seksualne wobec córki. Jest o¶wiadczenie Prokuratury Krajowej
"Córka skazanego, dzi¶ ju¿ doros³a osoba, deklaruje, ¿e w pe³ni wybaczy³a ojcu, a orzeczony wobec niego zakaz kontaktowania siê z rodzin± dzia³a na jej niekorzy¶æ" - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej ws. mê¿czyzny, który zosta³ skazany za molestowanie dziecka. PK podkre¶la, ¿e pó¼niejszy akt ³aski dotyczy³ "wy³±cznie skrócenia orzeczonego na sze¶æ lat zakazu kontaktowania siê z pokrzywdzonymi". ...
dzisiaj 23:19 open_in_new
Okulary, zegarek, brak u¶cisku d³oni. Szczegó³y mog± zdecydowaæ o postrzeganiu debaty
Jaros³aw Kaczyñski walcz±cy z etui na okulary, spó¼niony Aleksander Kwa¶niewski, ciêta riposta czy spojrzenie na zegarek - czasem drobne szczegó³y decyduj± o postrzeganiu debaty politycznej i tego, kto j± wygra³. Nawet je¶li same debaty maj± ograniczony wp³yw na to, kto ostatecznie wygrywa wybory. ...
dzisiaj 23:19 open_in_new
Niemcy przywróc± w UE dyskusjê ws. praworz±dno¶ci w Polsce. Wys³uchanie planowane na grudzieñ
Praworz±dno¶æ w Polsce bêdzie w tym roku tematem posiedzeñ unijnej Rady do Spraw Ogólnych - wynika z projektu opublikowanego we wtorek na stronie internetowej Rady Unii Europejskiej. Prezydencjê w Unii Europejskiej objê³y w ¶rodê na pó³ roku Niemcy. ...
dzisiaj 23:19 open_in_new
Duda odmówi³ udzia³u w czwartkowej debacie. Wieczorem pojawi siê za to w "Go¶ciu Wydarzeñ"
Wspólna debata TVN-u, Onetu i WP zaplanowana na czwartek zosta³a odwo³ana w zwi±zku z odmow± udzia³u przez prezydenta Andrzeja Dudy. Jednym z argumentów sztabowców polityka by³o to, ¿e tego dnia prezydent ma odbywaæ spotkania z mieszkañcami województwa lubuskiego. Wieczorem - po godz. 19 - Andrzej Duda pojawi siê za to w programie "Go¶æ Wydarzeñ" w Polsacie. ...
dzisiaj 23:19 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 1.07.2020 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest popularn± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi maj± miejsce dwa razy dziennie. Ostatnie losowanie emitowane jest na ¿ywo w TVP Info o godz. 21:40. ...
wczoraj 22:10 open_in_new