Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Siostra Mateusza Morawieckiego star³a siê z ¿on± Frasyniuka. Posz³o o "komunistycznych sêdziów"
Siostra Mateusza Morawieckiego, Anna Morawiecka, star³a siê w mediach spo³eczno¶ciowych z ¿on± W³adys³awa Frasyniuka, Magdalen± Dobrzañsk±-Frasyniuk. Posz³o o wywiad udzielony przez by³ego opozycjonistê, który m.in. skrytykowa³ twierdzenie premiera, ¿e "komunistyczni sêdziowie wychowali sobie nastêpców". ...
dzisiaj 11:37 open_in_new
Wirus podobny do SARS rozprzestrzenia siê w Chinach. W³adze chc± unikn±æ epidemii
W Chinach stwierdzono 17 kolejnych przypadków choroby spowodowanej nowym typem koronawirusa, wywo³uj±cym zapalenie p³uc. £±cznie choruj± ju¿ 62 osoby, troje z nich jest w stanie ciê¿kim. Do tej pory zmar³y dwie osoby, osiem jest w stanie krytycznym. ...
dzisiaj 09:31 open_in_new
Sêdzia z Poznania nazwa³ Dudê "marnym prezydentem". Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postêpowanie
Bêdzie postêpowanie wyja¶niaj±ce w sprawie wpisu sêdziego Jaros³awa Ochockiego z S±du Okrêgowego w Poznaniu, który nazwa³ Andrzeja Dudê "z³ym cz³owiekiem" i "marnym prezydentem". Poinformowa³ o tym Piotr Schab, Rzecznik Dyscyplinarny Sêdziów S±dów Powszechnych. Jak wskaza³, poznañski sêdzia mo¿e odpowiedzieæ za zniewa¿enie prezydenta. Grozi za to kara do trzech lat wiêzienia. ...
dzisiaj 09:31 open_in_new
Zestrzelenie samolotu w Iranie. Uroczysto¶ci ¿a³obne ofiar tragedii z Ukrainy
W niedzielê rano na Ukrainê przyleci samolot z cia³ami 11 ofiar zestrzelenia ukraiñskiego boeinga w Teheranie. Nastêpnie odbêd± siê uroczysto¶ci pogrzebowe, w których we¼mie udzia³ prezydent Wo³odymyr Ze³enski. ...
dzisiaj 09:31 open_in_new
Niedziele handlowe. Czy sklepy bêd± dzi¶ otwarte? [19 stycznia]

19 stycznia nie jest niedzielą handlową, co oznacza, że sklepy takie jak Biedronka, Lidl czy Tesco będą dziś nieczynne. Na najbliższą niedzielę handlową poczekamy tydzień, na kolejną - do pierwszego weekendu kwietnia. ...

dzisiaj 06:22 open_in_new
Wyzwiska pod zdjêciami z dzieæmi. Atak na Tomasza Frankowskiego po g³osowaniu ws. praworz±dno¶ci
Po tym, jak Parlament Europejski przyj±³ rezolucjê w sprawie Polski i Wêgier, na europos³a Koalicji Obywatelskiej Tomasza Frankowskiego prawicowi u¿ytkownicy Facebooka przypu¶cili atak. Odmawiaj± mu polsko¶ci, wyzywaj± od zdrajców i szmat, a nawet gro¿± ¶mierci±. ...
dzisiaj 23:01 open_in_new
Emmanuel Macron odwiedzi Polskê. Znany jest dok³adny termin wizyty

Informacje o wizycie Emmanuela Macrona w Polsce przekazała Polska Agencja Prasowa. Jak podaje agencja, prezydent Francji Emmanuel Macron złoży państwową wizytę w Polsce w dniach 3-4 lutego. Taką informację przekazał Pałac Elizejski. ...

dzisiaj 23:01 open_in_new
Na Gazeta.pl gramy #JedenDzieñD³u¿ej z WO¦P
My, Polacy, mamy w sercach ogromne pok³ady dobra i umiemy siê nim dzieliæ. Chcemy, by ¶wiêto, które ka¿dego roku obchodzimy wraz z WO¦P, nie koñczy³o siê. I dlatego prosimy: zróbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzieñ d³u¿ej, w tê niedzielê. I do koñca ¶wiata. Aukcje wci±¿ trwaj±! ...
dzisiaj 23:01 open_in_new
Abp Jêdraszewski odebra³ nagrodê im. kard. Wyszyñskiego. "Konfrontuje siê z neomarksistowskimi nurtami"
Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jêdraszewski odebra³ w Lublinie nagrodê imienia kardyna³a Stefana Wyszyñskiego - Prymasa Tysi±clecia. W rozmowie z Polskim Radiem duchowny podkre¶li³ rolê, jak± Prymas odegra³ w historii polskiego Ko¶cio³a. ...
wczoraj 21:58 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 18.01.2020 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi minimum 2 000 000 z³. W Lotto mo¿na graæ od 3 PLN. Dodatkowo po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 z³ mo¿na wygraæ 1 milion PLN. Losowania we wtorki, czwartki i soboty. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ w telewizji TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 21:58 open_in_new
Mateusz Morawiecki: Nie damy siê sprowokowaæ bredniom ze wschodu
- Mówimy temu stanowczo, nie. Bêdziemy na ca³ym ¶wiecie walczyæ o dobre imiê Polski. To nie tylko walka o przesz³o¶æ, o pamiêæ - mówi³ m.in. premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z górnikami w Katowicach. Premier doniós³ siê tym samym do ostatnich dzia³añ rosyjskich w³adz, które sugeruj± m.in., ¿e Polska jest "wspó³odpowiedzialna za wybuch drugiej wojny ¶wiatowej". ...
wczoraj 20:55 open_in_new
Iran przeka¿e Ukrainie czarne skrzynki zestrzelonego samolotu
Iran przeka¿e Ukrainie czarne skrzynki samolotu zestrzelonego w pobli¿u Teheranu. Poinformowa³a o tym irañska agencja Tasnim. Nie sprecyzowa³a jednak, kiedy rejestratory zostan± wys³ane na Ukrainê. ...
wczoraj 20:55 open_in_new
Prognoza pogody na tydzieñ [20-26 stycznia]. Bêdzie do¶æ ciep³o i sucho

Z przewidywań meteorologów wynika, że nie powinniśmy się spodziewać uderzenia zimy. Śnieg będzie występował tylko lokalnie, a temperatura w ciągu dnia z reguły nie będzie spadać poniżej ...

wczoraj 19:52 open_in_new
Pa³ac Buckingham: Harry i Meghan strac± tytu³ Ich Królewskich Mo¶ci
Harry i Meghan zrezygnowali ze swoich tytu³u Ich Królewskich Mo¶ci (His/Her Royal Highness)- podaje BBC, powo³uj±c siê na o¶wiadczenie Pa³acu Buckingham. Ponadto ma³¿eñstwo nie bêdzie wiêcej korzysta³o ze ¶rodków publicznych. ...
wczoraj 19:52 open_in_new
W³adimir Putin: Zamkniemy brudne usta polityków, którzy próbuj± przepisaæ historiê
Cytowany przez agencje RIA Novosti W³adimir Putin zapowiedzia³ utworzenie centrum archiwalnego z historycznymi dokumentami i materia³ami wideo. - Zamkniemy brudne usta otwierane przez niektórych polityków za granic±, którzy próbuj± przepisaæ historiê - powiedzia³ prezydent Rosji. ...
wczoraj 19:52 open_in_new
Andrzej Duda o s±downictwie podczas Karczmy Piwnej w Katowicach: Wierzê, ¿e uda siê oczy¶ciæ polski dom
Kolejne emocjonalne wyst±pienie Andrzeja Dudy na temat reformy wymiaru sprawiedliwo¶ci. Prezydent w Katowicach zwróci³ siê bezpo¶rednio do sêdziów. - Ludzie na was patrz±, zw³aszcza w mniejszych o¶rodkach miejskich, jak siê zachowujecie, jak ¿yjecie, kim jeste¶cie - powiedzia³. W swoim przemówieniu reformê porówna³ do walki z ustrojem komunistycznym. ...
wczoraj 18:49 open_in_new
Rekordowo silny wy¿ w Polsce. IMGW ostrzega: Tak du¿e ci¶nienie zdarza siê raz na kilkana¶cie lat
Meteorolodzy z IMGW przewiduj±, ¿e w poniedzia³ek Polska znajdzie siê w zasiêgu rekordowo silnego wy¿u. Ci¶nienie mo¿e osi±gn±æ warto¶æ nawet 1050 hPa - co zdarza siê raz na kilka lub kilkana¶cie lat. W praktyce mo¿e to oznaczaæ pogorszenie samopoczucia, nerwowo¶æ i zmêczenie. ...
wczoraj 16:43 open_in_new
¦miertelny wypadek w Tatrach. Turysta spad³ ze Skrajnego Granatu. TPN ostrzega przez oblodzeniem
Kolejny tragiczny wypadek w Tatrach. Jak informuje ratownik TOPR, ze Skrajnego Granatu spad³ turysta. Zmar³ na miejscu. Wcze¶niej w sobotê inny mê¿czyzna zgin±³ w czasie próby wspinaczki na Rysy. ...
wczoraj 15:40 open_in_new
Hiszpania. Zgin±³ na miejscu, mimo ¿e by³ dwa kilometry od wybuchu. Gigantyczna p³yta spad³a na jego blok

We wtorek w zakładzie petrochemicznym koło hiszpańskiej Tarragony w miejscowości La Canonja doszło do eksplozji 20-tonowego zbiornika z tlenkiem etylenu. Wskutek wybuchu zginęły trzy osoby: dwóch pracowników zakładu oraz mieszkaniec ...

wczoraj 14:37 open_in_new
Krzysztof Bosak kandydatem Konfederacji na prezydenta. Wygra³ m.in. z Grzegorzem Braunem

Podczas sobotniego zjazdu elektorskiego w Warszawie członkowie Konfederacji zdecydowali, że ich kandydatem na prezydenta będzie Krzysztof Bosak. Zdobył on 163 głosy elektorskie i niewielką przewagą wygrał z Grzegorzem Braunem (146 ...

wczoraj 14:37 open_in_new
Tusk pisze o "niszczeniu s±dów" przez PiS. Mazurek: ¯a³osne konwulsje lipnego moralisty
- ¯a³osne konwulsje lipnego moralisty i politycznego ob³udnika - tak pisze o Donaldzie Tusku europos³anka PiS Beata Mazurek. To odpowied¼ na wpis by³ego premiera na temat "niszczenia s±dów" i "szczuciu Polaków" przez partiê rz±dz±c±. ...
wczoraj 13:34 open_in_new