Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Pogoda na dzi¶ - ¶roda 19 czerwca. Synoptycy ostrzegaj± przed burzami w dziewiêciu regionach
Pogoda na dzi¶ - ¶roda 19 czerwca. IMGW wyda³o na dzi¶ ostrze¿enia dla dziewiêciu województw przed burzami. Pierwsze wy³adowania pojawi± siê po po³udniu i potrwaj± do pó¼nych godzin wieczornych. ...
dzisiaj 05:56 open_in_new
Wielkie tropikalne kleszcze dotar³y do Niemiec
W dwóch krajach zwi±zkowych zauwa¿ono tropikalne kleszcze, która zosta³y prawdopodobnie przyniesione przez ptaki. Egzotyczne kleszcze s± wiêksze ni¿ europejskie i podobnie jak one, przenosz± niebezpieczne choroby. ...
dzisiaj 23:45 open_in_new
Katastrofa smoleñska. Co wiedzia³a Kancelaria Prezydenta ws. lotniska? Jest wersja Sasina i urzêdnika
Jacek Sasin stwierdzi³ w TVN24, ¿e Kancelaria Prezydenta przed organizacj± lotu do Smoleñska nie wiedzia³a, ¿e tamtejsze lotnisko jest nieczynne. Tymczasem co innego zeznawa³ przed s±dem jeden z jej urzêdników. ...
wczoraj 22:12 open_in_new
Zbrodnia w Mrowinach. Osadzeni w areszcie krzyczeli do Jakuba A. "bêdziesz zdycha³"
S±d w ¦widnicy zdecydowa³ dzi¶, by - zgodnie z wnioskiem prokuratury - aresztowaæ podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin. Gdy mê¿czyzna zosta³ doprowadzony do budynku aresztu, inni osadzeniu wyzywali go i grozili. ...
wczoraj 22:12 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 18.06.2019 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ wystêpuj±cym pod nazw± Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi minimum 2 000 000 z³. W Lotto mo¿na graæ od 3 PLN. Po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 z³ mo¿na wygraæ 1 000 000 PLN. Losowania we wtorki, czwartki i soboty. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ w TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 22:12 open_in_new
USA. Przytula³ uczestników parady równo¶ci w koszulce "u¶ciski od taty". "P³akali mi w ramionach"
"Wyobra¼cie sobie, ¿e wasze dziecko czuje siê przez was tak opuszczone, ¿e pada w ramiona ca³kowicie obcego cz³owieka" - to fragment apelu, który wystosowa³ do rodziców osób LGBT+ Howie Dittman. Mê¿czyzna rozdawa³ u¶ciski uczestnikom parady równo¶ci w Pittsburghu ubrany w koszulkê "u¶ciski od taty". Jak napisa³, niektóre osoby nie kry³y wzruszenia i opowiada³y, ¿e nie s± akceptowane przez swoich rodziców. ...
wczoraj 22:12 open_in_new
Nieoficjalnie: Szyd³o nie bêdzie kandydatk± frakcji PiS na wiceszefow± europarlamentu
Wed³ug nieoficjalnych informacji RMF FM Beata Szyd³o wcale nie bêdzie kandydowaæ z ramienia EKR na wiceszefow± PE. Zamiast niej o fotel wiceprzewodnicz±cego ma powalczyæ Zdzis³aw Krasnodêbski. Wcze¶niej pad³y zapowiedzi, ¿e inna by³a premier bêdzie kandydowaæ na to stanowisko, czyli Ewa Kopacz. ...
wczoraj 20:39 open_in_new
Macierewicz w urodziny Kaczyñskiego: Wspierany pamiêci± brata, prowadzi Polskê ku dobrobytowi
Lech Kaczyñski "budowa³ silne, solidarne i podmiotowe Pañstwo", a Jaros³aw Kaczyñski "niestrudzenie prowadzi Polskê ku dobrobytowi". W rocznicê urodzin braci Kaczyñskich politycy ich obozu chwal± zmar³ego prezydenta i prezesa PiS. ...
wczoraj 20:39 open_in_new
11-miesiêczny Szymon nie ¿yje. Rodzice twierdz±, ¿e aparaturê od³±czono bez ich zgody. Minister t³umaczy
W Szpitalu Dzieciêcym przy ul. Niek³añskiej w Warszawie zmar³ 11-miesiêczny Szymon. Pe³nomocnik rodziców dziecka poinformowa³ media, ¿e lekarze podjêli decyzjê o od³±czeniu ch³opca od aparatury podtrzymuj±cej ¿ycie wbrew ich woli. Sprawa zrobi³a siê g³o¶na medialnie na pocz±tku czerwca - zaanga¿owali siê w ni± tzw. antyszczepionkowcy, choæ sami rodzice wyja¶niali, ¿e szczepienie nie mia³o zwi±zku ze stanem zdrowia ch³opca. ...
wczoraj 20:39 open_in_new
Zbrodnia w Mrowinach. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla 22-latka. "Nie zg³osi³ siê ¿aden obroñca"
S±d zadecydowa³ o trzymiesiêcznym areszcie dla 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. Prokurator poinformowa³, ¿e mê¿czyzna podtrzyma³ swoje wcze¶niejsze wyja¶nienia i przyzna³ siê do winy. Dotychczas nie zg³osi³ siê ¿aden obroñca, który chcia³by go reprezentowaæ. ...
wczoraj 19:06 open_in_new
Kolejne starcie o Westerplatte. Dulkiewicz odpowiedzia³a na zdjêcia kolportowane przez PiS
Wróci³a walka o Westerplatte. PiS zarzuca prezydent Gdañska, ¿e ta zaniedbuje tereny pó³wyspu i nie chce skorzystaæ z pomocy pañstwa. - Ka¿dy normalny samorz±d cieszy³by siê - przekonywa³ wiceminister kultury. Z kolei Aleksandra Dulkiewicz dalej pozostaje na swoim stanowisku i zarzuca zwolennikom specustawy manipulacjê. ...
wczoraj 19:06 open_in_new
Luksusowe rejsy niszcz± ¶rodowisko. Emituj± wiêcej tlenku siarki ni¿ wszystkie auta Europy
Wycieczkowce tylko jednej firmy emituj± 10 razy wiêcej szkodliwego tlenku siarki ni¿ 260 milionów samochodów w Unii Europejskiej - wynika z nowego badania. "S± jak p³ywaj±ce miasta zasilane najbardziej brudnym paliwem" - komentuje ekspert. ...
wczoraj 19:06 open_in_new
Angela Merkel dosta³a drgawek podczas powitania prezydenta Ukrainy. Przyczyn± mia³a byæ temperatura

Ceremonia przywitania w urzędzie kanclerskim w Berlinie nowego prezydenta Ukrainy miała niecodzienny przebieg. Podczas odgrywania hymnów państwowych na dziedzińcu urzędu, stojąca w słońcu Angela Merkel dostała drgawek. Niemiecka ...

wczoraj 17:42 open_in_new
Greenpeace namawia do rezygnacji z miêsa na kilka dni. "Nawet jeden raz w tygodniu robi ró¿nicê"
Od poniedzia³ku 17 czerwca do niedzieli 23 czerwca na ca³ym ¶wiecie trwa Tydzieñ Bez Miêsa. Organizacja Greenpeace zachêca z tej okazji, by pochwaliæ siê w mediach spo³eczno¶ciowych rezygnacj± z miêsnych posi³ków. Ekolodzy podkre¶laj±, ¿e zmiana przyzwyczajeñ w od¿ywianiu mo¿e korzystnie wp³yn±æ na ¶rodowisko. ...
wczoraj 17:42 open_in_new
Jest nastêpczynia Anny Marii Anders. Anna Schmidt-Rodziewicz now± pe³nomocniczk± ds. miêdzynarodowych
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest nowy minister - Anna Schmidt-Rodziewicz, dotychczasowa pos³anka Prawa i Sprawiedliwo¶ci. Zast±pi³a w KPRM senator Annê Mariê Anders, która zostanie ambasadorem RP. ...
wczoraj 17:42 open_in_new
Wielka Brytania: 19-letni neonazista z Polski skazany za terroryzm. Pod¿ega³ do zabicia ksiêcia
Polski student w Wielkiej Brytanii zosta³ skazany za terroryzm. Nawo³ywa³ m.in. do zabicia ksiêcia Harry'ego za "zdradê rasy", czyli ma³¿eñstwo z Meghan Markle. Mia³ te¿ piêæ podrêczników z instrukta¿ami, jak przeprowadzaæ ataki. ...
wczoraj 17:42 open_in_new
Minister rolnictwa o jedzeniu bobrów: Niektórzy podkre¶lali, ¿e ich j±dra mog± byæ afrodyzjakiem
Minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski, mimo sprzeciwu premiera Mateusza Morawieckiego nadal uwa¿a, ¿e uznanie bobrów za zwierzêta jadalne nie by³oby z³ym pomys³em. - Niegdy¶ uwa¿ano, ¿e miêso bobra mo¿e byæ jedzone w dniach postu. A niektórzy podkre¶lali, ¿e czê¶ci cia³a tego zwierzaka, jak na przyk³ad p³etwa lub j±dra, mog± byæ afrodyzjakiem - stwierdzi³ w rozmowie z "Super Expressem". ...
wczoraj 17:42 open_in_new
Lubelszczyzna. Urzêdnicy wprowadzili zakaz sprzeda¿y alkoholu w ca³ej wsi. Powód? Przyje¿d¿a biskup
W lubelskiej wsi Hanna przez jeden dzieñ bêdzie obowi±zywa³ ca³kowity zakaz sprzeda¿y alkoholu. Tak± decyzjê podjêli urzêdnicy w zwi±zku z wizyt± na terenie gminy biskupa i uroczystymi obchodami centrum religijnego. "Przypomnia³ mi siê jeden z odcinków popularnego serialu komediowego Ranczo" - komentuje czytelnik portalu Lublin112, który poinformowa³ o wprowadzeniu zakazu. ...
wczoraj 17:42 open_in_new
Zbrodnia w Mrowinach. Jakub A. mia³ oferowaæ 10 tys. z³otych za zabicie Kristiny
Wed³ug ustaleñ Wirtualnej Polski, podejrzany o dokonanie zbrodni w Mrowinach Jakub A. mia³ zaproponowaæ 10 tys. z³ mieszkañcowi ¦l±ska za zabicie 10-letniej Kristiny. To kolejny w±tek badany przez prokuraturê. ...
wczoraj 16:03 open_in_new
Francuscy ¿o³nierze przy³apani przy wraku Wilhelm Gustloff. Ministerstwo ¿±da wyja¶nieñ
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i ¯eglugi ¦ródl±dowej zwróci siê do francuskiej ambasady o wyja¶nienia w sprawie nielegalnego nurkowania ¿o³nierzy z Francji w pobli¿u wraku Wilhelm Gustloff. Wojskowi nie mieli na to wymaganej zgody. ...
wczoraj 16:03 open_in_new
70. rocznica urodzin Lecha Kaczyñskiego. W d³ugiej kolejce z kwiatami rz±d i politycy PiS
Gdyby prezydent Lech Kaczyñski ¿y³, mia³by dzi¶ 70. urodziny. Przed jego pomnikiem na pl. Pi³sudskiego w Warszawie kwiaty z³o¿y³ m.in. Jaros³aw Kaczyñski. W uroczysto¶ciach upamiêtniaj±cych by³ego prezydenta brali udzia³ tak¿e przedstawiciele rz±du. ...
wczoraj 14:28 open_in_new