Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Dzia³acz przyzna³: Tak, wjecha³em do Sejmu w baga¿niku. "Ten sukces mia³ wielu ojców"
- Ten sukces mia³ wielu ojców - tymi s³owami wczorajsze przedostanie siê na teren Sejmu w baga¿niku skomentowa³ Pawe³ Kasprzak z Obywateli RP. Dzia³acz uwa¿a, ¿e to by³ jedyny sposób, by "nadzorowaæ prace parlamentu". ...
dzisiaj 10:46 open_in_new
Urzêdnicy z £odzi zatrzymani przez CBA, us³yszeli po dwa zarzuty. Chodzi o remont dróg
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzyma³o dwóch ³ódzkich urzêdników - dyrektora ³ódzkiego Zarz±du Dróg i Transportu oraz naczelnika zarz±du inwestycji miejskich. Mê¿czy¼ni mieli dzia³aæ na szkodê urzêdu. ...
dzisiaj 10:46 open_in_new
Sêdzia Johann "3 godziny rozmawia³ z Timmermansem"? Dziennikarka przy³apa³a go na k³amstwie
Niedawno wiceprzewodnicz±ca KRS Wies³aw Johann krytykowa³ Fransa Timmermansa po rzekomo "trzygodzinnej rozmowie". Dziennikarka "Polityki" sprawdzi³a, ¿e wed³ug biura wiceszefa KE "zamieni³ on z Johannem kilka zdañ". ...
dzisiaj 10:46 open_in_new
Sinice w Ba³tyku. K±pieliska we W³adys³awowie i w Krokowej zosta³y zamkniête

Sinice to bakterie, które wydzielaj± toksyczne dla ludzi substancje. K±piel w wodzie, która posiada charakterystyczny zielony ko¿uch, mo¿e powodowaæ bóle brzucha, wymioty, kaszel, a nawet zawroty g³owy czy zapalenie p³uc. Lipiec to okres szczególnie sprzyjaj±cy rozwojowi... ...

dzisiaj 10:46 open_in_new
Brytyjczycy zidentyfikowali sprawców ataku na Siergieja Skripala i jego córkê

Siergiej Skripal to by³y agent rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który po zdemaskowaniu wspó³pracowa³ z wywiadem brytyjskim. W marcu zosta³ otruty w Salisbury rosyjskim ¶rodkiem chemicznym, zwanym nowiczokiem. Wraz z nim zosta³a otruta jego córka Julia.

Brytyjskie s³u¿by... ...

dzisiaj 10:46 open_in_new
Uwaga, z powodu ulew w Tatrach zamkniêto popularne szlaki. "Apel: To bardzo niebezpieczne!"

Na po³udniu kraju od wczoraj pada deszcz, miejscami ulewy s± bardzo intensywne. Do tego stopnia, ¿e IMGW zdecydowa³ siê opublikowaæ alarmy najwy¿szego stopnia - meteorologiczne oraz hydrologiczne. 

"W wyniku intensywnych opadów deszczu wiele górskich potoków zamieni³o siê... ...

dzisiaj 09:43 open_in_new
Komik stwierdzi³, ¿e mundial wygra³a "afrykañska dru¿yna". Odpowiedzia³ mu ambasador Francji
- Afryka wreszcie wygra³a Mistrzostwa ¦wiata - cieszy³ siê w amerykañskiej telewizji komik Trevor Noah, sam pochodz±cy z RPA. Jednak francuski ambasador upomnia³ go, ¿e to obywatele Francji, a ich to¿samo¶æ to prywatna sprawa. ...
dzisiaj 09:43 open_in_new
"Zasadne odciête od ¶wiata", zarwa³a siê droga, domy stoj± w wodzie. Olbrzymie straty po ulewach

Najwiêcej interwencji, ponad 400, by³o w województwie ma³opolskim. Wiele interwencji zanotowano te¿ w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz ³ódzkim.

ZOBACZ ZDJÊCIA: Miejscowo¶æ Zasadne odciêta od ¶wiata - zarwa³a siê droga, domy stoj± w... ...

dzisiaj 08:40 open_in_new
Sejm ma zmieniæ sposób wyboru I prezesa S±du Najwy¿szego [WIADOMO¦CI DNIA]

Po wichurach i ulewach wczoraj stra¿ po¿arna interweniowa³a ponad 1400 razy. Najwiêcej interwencji, ponad 400, by³o w województwie ma³opolskim. Wiele interwencji zanotowano te¿ w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim oraz ³ódzkim.Synoptycy na dzi¶ przewiduj± równie¿... ...

dzisiaj 08:40 open_in_new
TVP Info: "Pos³anka wwioz³a w baga¿niku dwie osoby". Stra¿ bêdzie sprawdzaæ wszystkie auta

"Wszystkie samochody, chc±ce wjechaæ na teren parlamentu, bêd± sprawdzane i przeszukiwane" - do takiej informacji dotarli wczoraj wieczorem reporterzy serwisu 300polityka.pl. To efekt informacji, któr± równie¿ wczoraj przekaza³o TVP Info - o tym, ¿e pos³anka Joanna Schmidt z ko³a ...

dzisiaj 07:37 open_in_new
Pogoda. To nie koniec ulew i burz, mo¿liwe powodzie. IMGW wyda³ ostrze¿enia najwy¿szego stopnia
W zwi±zku z ulewami mo¿liwe jest przekroczenie stanów alarmowych w zlewniach Skawy, Raby, Dunajca i Ma³ej Wis³y - ostrzegaj± meteorolodzy. Na po³udniu Polski obowi±zuj± dzi¶ ostrze¿enia powodziowe. ...
dzisiaj 07:37 open_in_new
Pijana 38-latka wbi³a siê w barierki i dachowa³a. W ¶rodku troje dzieci, w tym niemowlê
38-latka z Mogilna (woj. kujawsko-pomorskie) z dwoma promilami alkoholu w organizmie uderzy³a na prostym odcinku drogi w barierê energoch³onn±. Na fotelu pasa¿era siedzia³ jej pijany m±¿, z ty³u - troje dzieci. ...
dzisiaj 06:34 open_in_new
Pogoda w czwartek. Bêdzie deszczowo i pochmurnie. W centralnej Polsce burze z gradem

W czwartek pogoda przyniesie przede wszystkim chmury. Du¿e i umiarkowane zachmurzenie da siê we znaki niemal w ca³ym kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie 27 stopni Celsjusza (Lublin, Bia³ystok, Bydgoszcz), ch³odniej bêdzie na zachodzie i po³udniu. W Jeleniej Górze termometry... ...

dzisiaj 05:31 open_in_new
Niedziele handlowe lipiec 2018. Czy 22 lipca sklepy bêd± otwarte? Biedronka, Tesco, Lidl
W lipcu 2018 wypadaj± dwie niedziele handlowe, w trzy obowi±zuje zakaz handlu w niedziele. Czy 22 lipca to niedziela handlowa? Jak bêd± otwarte sklepy Biedronka, Lidl, Tesco? Sprawdzamy godziny otwarcia. ...
dzisiaj 05:31 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 18.07.2018 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest polsk± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi maj± miejsce dwa razy dziennie. Ostatnie losowanie emitowane jest na ¿ywo w TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 22:10 open_in_new
Zdecydowana reakcja NATO w sprawie przyjêcia Gruzji. "Rosja nie ma nic do powiedzenia"

- Rosja nie ma nic do powiedzenia w sprawie ewentualnego cz³onkostwa Gruzji w Sojuszu Pó³nocnoatlantyckim. To komentarz sekretarza generalnego Paktu do sprzeciwu Moskwy wobec przygotowañ w³adz w Tbilisi do wej¶cia do NATO. Jens Stoltenberg mówi³ o tym w Brukseli po spotkaniu z... ...

wczoraj 22:10 open_in_new
Ewakuacja 136 harcerzy z obozu w Juszczynie. "Nowe procedury po tragedii w Suszku"

Do ewakuacji harcerzy z obozu w Juszcznie dosz³o w ¶rodê po godz. 18. £±cznie ewakuowano 136 harcerzy z obozu Hufca ZHP Kraków-¦ródmie¶cie oraz trzech podobozów Hufca ZHP O¶wiêcim.

- Po zesz³orocznej tragedii w Suszku wprowadzono nowe procedury. Po og³oszeniu III stopnia... ...

wczoraj 22:10 open_in_new
Polska uros³a o 1643 hektary! Najwiêcej przyby³o jej na pó³nocy kraju

Jak to siê sta³o, ¿e Polska sta³a siê wiêksza, ni¿ rok temu? Przede wszystkim dziêki coraz dok³adniejszym metodom pomiarowym. A czê¶æ polskich granic jest ma³o stabilna, dlatego wymaga ci±g³ego doprecyzowania. Problem dotyczy przede wszystkim granic na rzekach i wzd³u¿ linii... ...

wczoraj 21:07 open_in_new
Jacek Rostowski odpowiada³ przed komisj± ds. Amber Gold [WIADOMO¦CI DNIA]

Jacek Rostowski, minister finansów i wicepremier w rz±dzie PO odpowiada³ dzisiaj przed komisj± ds. Amber Gold. Posiedzenie by³o burzliwe, Rostowski na pytania pos³ów czêsto odpowiada³: "nie wiem" lub "nie pamiêtam". Nie oby³o siê bez s³ownych utarczek, ironizowania i sarkastycznych ...

wczoraj 21:07 open_in_new
Polityk PiS usuniêty z partii. Wcze¶niej zosta³ zatrzymany przez CBA
Przemys³aw M., by³y szef Lotosu, zosta³ zatrzymany przez CBA. Jak podaje "Gazeta Wyborcza" jest podejrzewany o udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej. M. by³ cz³onkiem PiS, zosta³ ju¿ wyrzucony z partii. ...
wczoraj 21:07 open_in_new
Bêdzie nowe ¶wiêto pañstwowe. Parlamentarzy¶ci chc± uczciæ Chrzest Polski

¦wiêto Chrztu Polskiego ma upamiêtniæ pocz±tek polskiej pañstwowo¶ci, czyli chrzest Polski, który mia³ miejsce 14 kwietnia 966 roku. Nie bêdzie to jednak dzieñ wolny od pracy.

Projekt zainicjowa³ niezrzeszony pose³ Jan Kalwiter. Dokument wp³yn±³ do Sejmu w marcu zesz³ego... ...

wczoraj 19:01 open_in_new