Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

W Krêpie S³upskiej komoda przygniot³a dziecko. 5-latka w stanie krytycznym trafi³a do szpitala

O zdarzeniu informuje "G³os Pomorza". W pi±tek po godzinie 14 na SOR w S³upsku trafi³a piêcioletnia dziewczynka. Jak mówi "G³osowi" pielêgniarka Ma³gorzata ¯uchliñska, stan dziewczynki by³ krytyczny. - Mia³a wykonane badania. Obecnie przebywa na Oddziale Intensywnej Opieki... ...

dzisiaj 08:10 open_in_new
Roman Polañski ¿±da przywrócenia do Amerykañskiej Akademii Filmowej. Zawalczy o to w s±dzie
Roman Polañski domaga siê przywrócenia cz³onkostwa w Amerykañskiej Akademii Filmowej. Prawnicy re¿ysera z³o¿yli w tej sprawie pozew s±dowy, twierdz±c, ¿e jego wykluczenie odby³o siê z naruszeniem prawa. Akademia podtrzymuje swoj± decyzjê. ...
dzisiaj 08:10 open_in_new
Niedziele handlowe. Czy sklepy bêd± jutro czynne? Wielkanoc 2019
Zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami, w kwietniu wypadaj± a¿ dwie niedziele handlowe. Jedn± z nich mamy ju¿ za sob± - zakupy mogli¶my zrobiæ 14 kwietnia, czyli tydzieñ przed Wielkanoc±. Czy jutro sklepy równie¿ bêd± otwarte? ...
dzisiaj 05:01 open_in_new
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Ilu europos³ów w PE ma Polska?
Ilu europos³ów w Parlamencie Europejskim ma Polska? Z koñcem tej kadencji - 51, jednak po brexicie ta liczba wzro¶nie. Wiele wskazuje na to, ¿e w wyborach do Parlamentu Europejskiemu wybierzemy o jednego europos³a wiêcej. ...
dzisiaj 02:55 open_in_new
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Ilu europos³ów liczy Parlament Europejski?

Parlament Europejski liczy 751 jeden pos³ów, jednak w zwi±zku z brexitem ta liczba siê zmieni - zmaleje do 705 europos³ów. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku niektóre kraje cz³onkowskie wybior± wiêc wiêcej europos³ów ni¿ dotychczas. Choæ odejdzie 73 europos³ów ze... ...

dzisiaj 01:52 open_in_new
Turcja: zatrzymano dwóch agentów ZEA. Byæ mo¿e byli zwi±zani z zabójstwem Chaszod¿d¿iego

Turecka policja aresztowa³a dwie osoby podejrzewane o szpiegostwo. Do aresztowania dosz³o w poniedzia³ek w Stambule. Turecka policja przechwyci³a te¿ komputer z zaszyfrowanymi danymi.

Wed³ug tureckich mediów dwaj agenci wywiadu Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyznali siê do ...

wczoraj 22:43 open_in_new
Po¿ar katedry Notre Dame. Trzy lata temu naukowiec ostrzega³ przed po¿arem. Raport utajniono
W³oski dziennik "Il Sole-24 Ore"krótko po po¿arze katedry Notre Dame opisa³ sprawê raportu sprzed trzech lat. Profesor Uniwersytetu w Wersalu mia³ w nim napisaæ, ¿e system przeciwpo¿arowy jest nieskuteczny oraz ¿e istnieje du¿e ryzyko po¿aru, spowodowanego zwarciem w instalacji elektrycznej. Raport zosta³ utajniony. ...
wczoraj 22:43 open_in_new
Pó³ miliarda dolarów w kilka lat. Wojsko USA buduje siê w Polsce nawet bez "Fort Trump"
Wiêkszo¶æ osób mieszkaj±cych w zachodniej Polsce z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿e w ci±gu 1-2 godzin dojechaæ do miejsca, gdzie stacjonuj± amerykañscy ¿o³nierze. O tym ilu ich ju¿ jest, ¶wiadczy miêdzy innymi czêstotliwo¶æ doniesieñ o wypadkach Amerykanów na polskich drogach. Nawet bez mitycznego "Fort Trump", wojsko USA szybko rozgaszcza siê w Polsce i w najbli¿szych latach bêdzie to robiæ coraz szybciej. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
Wyniki losowania EuroJackpot 19.04.2019 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja]
EuroJackpot to loteria organizowana w Europie, w której uczestniczy 18 pañstw europejskich, w tym Polska. W EuroJackpot gra siê o niewyobra¿alnie wysokie wygrane - nawet 90 000 000 euro, czyli oko³o 387 000 000 z³! W ka¿dym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia to a¿ 10 000 000 euro, czyli oko³o 43 000 000 z³! Losowania odbywaj± siê co pi±tek miêdzy godzin± 20.00 a 21.00. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
Ukraina. Ze³enski i Poroszenko starli siê w debacie: Jestem wynikiem Pana b³êdów i obietnic
Tak emocjonuj±cej debaty prezydenckiej w historii Ukrainy dotychczas nie by³o. Urzêduj±cy prezydent Petro Poroszenko i faworyt wyborów aktor-polityk Wo³odymyr Zelenski atakowali siê na wzajem, a nawet posunêli siê do... wspólnego klêczenia na scenie. Druga tura wyborów odbêdzie siê w niedzielê. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
"3,5 tys. uczniów w Gdañsku mo¿e nie przyst±piæ do matury". Dulkiewicz apeluje do Morawieckiego
Prezydent Gdañska Aleksandra Dulkiewicz wystosowa³a do premiera Mateusza Morawieckiego list ws. strajku nauczycieli. Pisze w nim o "dramatycznej sytuacji w Gdañsku". "Do matury mo¿e nie przyst±piæ 3,5 tys. uczniów" - czytamy w li¶cie ...
wczoraj 20:37 open_in_new
Ponad 100 mln z³ od resortu kultury na muzeum fundacji o. Rydzyka. Powodem "realne koszty"
Ministerstwo kultury poinformowa³o o zwiêkszeniu dofinansowania na budowê toruñskiego Muzeum "Pamiêæ i To¿samo¶æ" im ¶w. Jana Paw³a II, którego wspó³twórc± jest fundacja Lux Veritatis. Kwota dofinansowania nie wyniesie 70 mln z³, jak zak³adano pocz±tkowo, a 117 mln z³. ...
wczoraj 20:37 open_in_new
Krubin k. Legionowa. Zderzenie w kolumnie policyjnych motocykli. Jedna osoba trafi³a do szpitala

Do kolizji dosz³o podczas szkolenia kursantów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jak podaje TVN Warszawa, grupa 14 kursantów i dwóch instruktorów jecha³a policyjnymi motocyklami od strony Nowego Dworu Mazowieckiego do Legionowa. Przed kolumn± jecha³ samochód osobowy. Gdy auto ...

wczoraj 20:37 open_in_new
Pobicia i wyzwiska na drogach. "Tu dzia³a mechanizm dehumanizacji - jak w sieci" [7 GRZECHÓW G£ÓWNYCH]
Krzyki, zaje¿d¿anie drogi, wybijanie szyb i rêkoczyny. To nie sceny z filmu "Upadek" z Michaelem Douglasem, a czêsty widok na drogach. Tak¿e polskich. Za wszystko odpowiedzialny jest tzw. road rage, czyli drogowy gniew. - Czasami wystarczy iskierka, ¿eby dosz³o do wybuchu - wyja¶nia dr hab. Marcin Zajenkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. ...
wczoraj 20:37 open_in_new
Pogoda na weekend 20-21 kwietnia. W Wielkanoc du¿o s³oñca na zachodzie i przelotny deszcz na wschodzie kraju
Pogoda na weekend 20-21 kwietnia. W Wielkanoc mieszkañcy zachodniej Polski maj± zagwarantowan± s³oneczn± pogodê, trochê gorzej ten dzieñ wygl±da dla wschodniej czê¶ci kraju, gdzie niebo bêdzie zachmurzone i mo¿e przelotnie padaæ deszcz. ...
wczoraj 19:34 open_in_new
"Ludzie (Niemcy) ludziom zgotowali ten los" to propaganda IPN. Tego autorka nie mia³a na my¶li [ANALIZA]
Instytut Pamiêci Narodowej w filmie o powstaniu w getcie warszawskim zmanipulowa³ cytat z opowiadania Zofii Na³kowskiej tak, ¿e sta³ siê zupe³nym zaprzeczeniem tezy autorki. Uprawianie propagandy na trupach bojowników getta to wyj±tkowa pod³o¶æ. ...
wczoraj 19:34 open_in_new
Kapelani w Izbach Administracji Skarbowej. Resort finansów ujawnia zarobki duchownych
Od 2,4 do 7,4 tys. z³ brutto zarabiaj± kapelani w Izbach Administracji Skarbowej, podlegaj±cych Ministerstwu Finansów - informuje resort. Obecnie izby zatrudniaj± dziesiêciu duchownych. Do ich obowi±zków nale¿y m.in. "prowadzenie dzia³alno¶ci o¶wiatowo-wychowawczej". ...
wczoraj 19:34 open_in_new
Wybory na Ukrainie. Rozpoczê³a siê debata Petro Poroszenki i Wo³odymyra Ze³enskiego
Ubiegaj±cy siê o reelekcjê Petro Poroszenko i komik Wo³odymyr Ze³enski spotkali siê na sto³ecznym stadionie, by wzi±æ udzia³ w debacie prezydenckiej. Wcze¶niej t³umy zwolenników Poroszenki zebra³y siê na wiecu poparcia w centrum Kijowa. ...
wczoraj 19:34 open_in_new
Przedwyborcza wojenka na prawicy. Wilk do Macierewicza: S³ychaæ wycie - znakomicie!
Polityk Konfederacji Jacek Wilk w mocnych s³owach odniós³ siê do apelu Antoniego Macierewicza, który zarzuca³ dzia³aczom nowego ugrupowania, ¿e "os³abiaj±c PiS os³abiaj± Polskê". Pose³ stwierdzi³, ¿e ataki ze strony obozu w³adzy oznaczaj±, ¿e Konfederacja "musi mieæ ju¿ realnie w okolicach 10 proc poparcia". ...
wczoraj 18:31 open_in_new
¦miertelne potr±cenie dwulatka w Stojkowie. S± zarzuty dla kierowcy ¶mieciarki

Do tragicznego wypadku dosz³o w miejscowo¶ci Stojkowo w czwartek. Podczas odbierania ¶mieci, na niewielkiej gruntowej drodze dojazdowej kierowca ¶mieciarki cofaj±c potr±ci³ dwuletniego ch³opca. Dziecko zmar³o. Jak podaje Radio Zet sprawcy wypadku Prokuratura Okrêgowa w Koszalinie... ...

wczoraj 18:31 open_in_new
Notre Dame zagra¿aj± obfite opady deszczu. Po po¿arze mury w wielu miejscach s± kruche
Trwa ratowanie dzie³, znajduj±cych siê w katedrze Notre Dame w Pary¿u. Podczas tej operacji jest wykorzystywany ciê¿ki sprzêt budowlany. Kolejnym po po¿arze zagro¿eniem dla wiekowej budowli s± zapowiadane na przysz³y tydzieñ obfite opady deszczu. ...
wczoraj 18:31 open_in_new