Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Uniwersytet Jagielloñski. Transp³ciowi i niebinarni studenci zadecyduj±, jakie imiê zobacz± wyk³adowcy
Uniwersytet Jagielloñski wyszed³ naprzeciw potrzeb transp³ciowych i niebinarnych studentów i studentek. Dziêki inicjatywie organizacji studenckiej TêczUJ, uczelniane systemy bêd± wy¶wietlaæ imiê, którego dana osoba u¿ywa na co dzieñ, a nie to, które nadano jej po narodzinach. ...
dzisiaj 09:48 open_in_new
Szefernaker: Premier mówi³ o odwrocie koronawirusa, kiedy zachorowalno¶æ spada³a
Wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji stan±³ w obronie Mateusza Morawieckiego. Pawe³ Szefernaker stwierdzi³, ¿e premier mówi³ o odwrocie epidemii koronawirusa, kiedy zachorowalno¶æ spada³a, a dzi¶ nikt takich s³ów by nie powtórzy³. ...
dzisiaj 09:48 open_in_new
Koronawirus w Polsce. Wiadomo, ilu chorych na COVID-19 jest w stanie krytycznym

Jak podaje strona worldometers.info, która zbiera dane dotyczące epidemii koronawirusa z całego świata, aktualnie w Polsce występuje 16 994 aktywnych przypadków pacjentów, którzy są zakażeni koronawirusem. Z tego 124 ...

dzisiaj 09:48 open_in_new
Ustawa o ochronie zwierz±t. Nieoficjalnie: Polska nie powiadomi³a Komisji Europejskiej

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, tzw. piątka dla zwierząt, została przegłosowana przez Sejm w nocy z 17 na 18 września. Zakłada ona m.in. zakaz hodowli zwierz±t futerkowych, a także możliwość przeprowadzania uboju ...

dzisiaj 09:48 open_in_new
Koronawirus. Rz±d nie chce zamykaæ szkó³. Ekspert: Obecna metoda mo¿e byæ niewystarczaj±ca
Zamykanie szkó³ w powiatach czerwonych mo¿e okazaæ siê konieczno¶ci± - wskazuj± eksperci. Mimo to rz±d nie planuje takiego rozwi±zania. My¶li natomiast o wprowadzeniu zakazu organizacji wesel i przywróceniu obostrzeñ zwi±zanych z handlem. ...
dzisiaj 09:48 open_in_new
Sonda¿: Co drugi Polak ¼le ocenia ministra Zbigniewa Ziobrê
Zbigniew Ziobro by³ jednym z liderów Zjednoczonej Prawicy, który w sobotê podpisa³ umowê koalicyjn±. W wyniku konfliktu w obozie rz±dz±cym minister sprawiedliwo¶ci o ma³o nie straci³ swojej posady. Jak Polacy oceniaj± dotychczasow± pracê polityka? ...
dzisiaj 09:48 open_in_new
Rz±dowe mieszkania w Warszawie. "Rzeczpospolita": Ponad po³owa wynajêta tym, którym nie przys³uguj±
Jak wynika z ustaleñ "Rzeczpospolitej", ponad po³owa mieszkañ na warszawskim rz±dowym osiedlu wynajmowana jest przez osoby, które nie zajmuj± kierowniczych stanowisk w pañstwie. Wszystko po du¿o ni¿ej cenie ni¿ wynosi ¶rednia stawka rynkowa. ...
dzisiaj 08:39 open_in_new
Rumunia. Zmar³ na COVID-19, a 10 dni pó¼niej zosta³ wybrany na burmistrza
Ion Aliman po raz trzeci zosta³ wybrany przez mieszkañców wsi Deveselu na burmistrza. Mê¿czyzna, który zmar³ 17 wrze¶nia na COVID-19, zdoby³ 1020 z 1600 g³osów oddanych w wyborach samorz±dowych. ...
dzisiaj 08:39 open_in_new
Szwajcaria. Polskie muzeum jednak przetrwa? "Nie mo¿na wprowadzaæ opinii publicznej w b³±d"
Kilka tygodni temu niemal przes±dzone by³o, ¿e Muzeum Polskie w Rapperswilu w Szwajcarii bêdzie musia³o opu¶ciæ swoj± dotychczasow± siedzibê. Pojawi³o siê jednak ¶wiate³ko w tunelu, które mo¿e pomóc obiektowi w pozostaniu w obecnej lokalizacji. ...
dzisiaj 08:39 open_in_new
Sprawa ks. Jana A. z "Tylko nie mów nikomu". Prokuratura umorzy³a sprawê
Prokuratura Okrêgowa w Kielcach umorzy³a ¶ledztwo w sprawie ksiêdza Jana A., który po latach zosta³ oskar¿ony o molestowanie nieletniej dziewczynki. Historia duchownego przedstawiona zosta³a w filmie braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". ...
dzisiaj 08:39 open_in_new
Kamil Bortniczuk go¶ciem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Kilka dni temu Kamil Bortniczuk był pytany o słowa europosła PiS Patryka Jakiego, który stwierdził, że wśród priorytetów rządu powinny się znaleźć "reforma państwa, wymiaru sprawiedliwości, mediów ...

dzisiaj 08:39 open_in_new
Górski Karabach. Wojska Azerbejd¿anu przejê³y czê¶æ terytorium. Trump wzywa do zakoñczenia konfliktu
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedzia³, ¿e USA bêd± d±¿yæ do powstrzymania walk w Górskim Karabachu. W niedzielê dosz³o do wymiany ognia stacjonuj±cych tam jednostek armeñskich i azerbejd¿añskich. W¶ród ¶wiatowych przywódców rosn± obawy, ¿e Armenia i Azerbejd¿an mog± powróciæ do wojny o sporne terytorium. ...
dzisiaj 07:29 open_in_new
Koronawirus. Nowe czerwone i ¿ó³te strefy w Polsce. Jakie obostrzenia obowi±zuj± mieszkañców?
Sytuacja epidemiczna spowodowa³a, ¿e w Polsce wprowadzono regionalne obostrzenia z podzia³em na czerwon± i ¿ó³t± strefê. Obie strefy ró¿ni± siê od siebie natê¿eniem obostrzeñ zwi±zanych z koronawirusem. Jakie obostrzenia obowi±zuj± w czerwonej i ¿ó³tej strefie? Zobacz, co mo¿na, a czego nie wolno robiæ w tych regionach Polski? ...
dzisiaj 07:29 open_in_new
Pogoda na dzi¶ - poniedzia³ek 28 wrze¶nia. Deszcz i chmury w przewa¿aj±cej czê¶ci kraju

W poniedziałek spodziewany jest kolejny spadek temperatury. Dziś termometry pokażą od 13 do 17 stopni.

Dziś najniższa temperatura czeka mieszkańców Katowic i Łodzi, gdzie będzie kolejno 13 i 14 stopni. Do 15 stopni ...

dzisiaj 06:20 open_in_new
Wiceminister spraw zagranicznych o li¶cie ambasadorów ws. LGBT: Zgadzamy siê z tym przes³aniem
"W pe³ni zgadzamy siê z tym przes³aniem dzisiejszego listu ambasadorów akredytowanych w Warszawie" - napisa³ Pawe³ Jab³oñski, podsekretarz stanu w MSZ. To komentarz do listu opublikowanego przez ambasadorów, m.in. Georgette Mosbacher, z wyrazami wsparcia dla spo³eczno¶ci LGBT w Polsce. ...
dzisiaj 23:26 open_in_new
Co najmniej 16 osób nie ¿yje. Premier Armenii o gro¼bie wojny z Azerbejd¿anem. "Nieprzewidywalne konsekwencje"
Narasta napiêcie miêdzy Armeni± i Azerbejd¿anem. W³adze separatystycznego Górskiego Karabachu poda³y, ¿e w wyniku ostrza³y zginê³o kilku cywilów, a kilkudziesiêciu zosta³o rannych. Natomiast Ministerstwo Obrony Armenii poinformowa³o, ¿e ¿ycie straci³o 16 ¿o³nierzy, a ponad 100 jest rannych. ...
wczoraj 22:17 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 27.09.2020 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest popularn± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi odbywaj± siê dwa razy dziennie. Drugie losowanie emitowane jest na ¿ywo w TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 22:17 open_in_new
"Prawa cz³owieka to nie ideologia". Georgette Mosbacher opublikowa³a list 50 ambasadorów
"Prawa cz³owieka s± uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, maj± prawo w pe³ni z nich korzystaæ" - czytamy w li¶cie otwartym 50 ambasadorów w Polsce. Pismo zamie¶ci³a w mediach spo³eczno¶ciowych ambasadorka USA Georgette Mosbacher. ...
wczoraj 21:08 open_in_new
Trump chce, by Biden przeszed³ test narkotykowy. Rosn± emocje przed pierwsz± debat± wyborcz± w USA
Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych wchodzi w³a¶nie w ostatni± fazê. W najbli¿szy wtorek dwaj kandydaci na prezydenta zmierz± siê w pierwszej debacie telewizyjnej. Emocje rosn±, a Donald Trump w swoim stylu uderza w rywala, sugeruj±c konieczno¶æ... testu na obecno¶æ narkotyków i nie robi tego pierwszy raz. Wiele emocji budzi te¿ nominacja dla nowej sêdzi S±du Najwy¿szego. ...
wczoraj 21:08 open_in_new
Cywiñski razem z ochotnikami chce odbyæ czê¶æ kary za 13-latka. "Co chwilê zg³aszaj± siê nowe osoby"
Piotr Cywiñski zwróci³ siê do w³adz Nigerii o uniewinnienie 13-latka, który zosta³ skazany na 10 lat wiêzienia za obrazê Allaha. - Prezydent Nigerii zwiedza³ Auschwitz w 2018 roku i by³ autentycznie poruszony tym, co widzia³ - powiedzia³ dyrektor Muzeum Auschwitz. Jak doda³, co chwilê zg³aszaj± siê ochotnicy do odbycia kary za ch³opca. ...
wczoraj 19:59 open_in_new
Sonda¿: PiS z wiêkszo¶ci±, ruch Ho³owni trzeci. Konfederacja mo¿e potroiæ liczbê mandatów
W najnowszym sonda¿u dla dorzeczy.pl Prawo i Sprawiedliwo¶æ wygrywa wybory parlamentarne. Trzeci± si³± w Sejmie sta³by siê ruch Szymona Ho³owni. Ze swojego sonda¿owego wyniku zadowolona mo¿e byæ Konfederacja, która wprowadzi³aby do Sejmu 30 pos³ów. ...
wczoraj 19:59 open_in_new