Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

TVP rzuci³a siê na pomoc rz±dowi. S± "paski" atakuj±ce protest rodziców i odpowiedni rozmówcy
Rz±d w rozmowach z rodzicami osób niepe³nosprawnych mo¿e liczyæ na silne wsparcie. Telewizja publiczna od kilku dni próbuje wyt³umiæ napiêcie i pokazaæ w ma³o korzystnym ¶wietle protestuj±cych. ...
dzisiaj 11:28 open_in_new
Wczoraj Duda, dzi¶ Szyd³o chce ratowaæ ma³ego Alfiego. Przy okazji uderza w Tuska

Wicepremier by³a go¶ciem porannego "Kwadransa Politycznego" w TVP1. Skomentowa³a w nim trwaj±c± od kilku dni bataliê o podtrzymanie ¿ycia dwuletniego Alfiego Evansa, którego decyzj± s±du i wbrew woli rodziców od³±czono od aparatury. S±d odrzuci³ wniosek o przetransportowanie... ...

dzisiaj 11:28 open_in_new
Jaka pogoda na pierwsze dni majówki? Narzekaæ nie bêdziemy, ale szykuj± siê niespodzianki

Majówka idealna to majówka ciep³a i bezchmurna. Ten idea³ spe³ni siê tylko w po³owie – na pocz±tku maja w ca³ej Polsce zapanuj± wysokie temperatury, lecz nie zabraknie zachmurzeñ, deszczu i burz.

Majówka z dzieæmi. Gdzie j± spêdziæ >>>

Mo¿emy... ...

dzisiaj 11:28 open_in_new
Walka o ¿ycie Alfiego Evansa. Æwieræ miliona podpisów pod listem do królowej El¿biety
Alfie Evans poruszy³ serca ludzi na ca³ym ¶wiecie. Dwulatkowi o niezdiagnozowanej chorobie neurologicznej odmówiono dalszego leczenia w szpitalu Alder Hey w Liverpoolu. S±d nie zgodzi³ siê równie¿ na przewiezienie ch³opca do kliniki w Rzymie. ...
dzisiaj 11:28 open_in_new
Silna powód¼ na pustyni w Izraelu. W rw±cych potokach zginê³o dwoje nastolatków

Szesnastolatek zgin±³ po tym, jak zosta³ porwany niedaleko domu w obozie Beduinów przez silny nurt wody w po³udniowej czê¶ci izraelskiej pustyni Negew - podaje Haaretz.com. Ch³opaka znaleziono 3 kilometry dalej, by³ w stanie krytycznym. Zmar³ w drodze do szpitala. Przez powód¼... ...

dzisiaj 10:19 open_in_new
Wulgarny atak pos³a Tarczyñskiego na dziennikarza. "Nie pouczaj wnuka Wyklêtego"
Dziennikarz "GW" Bartosz Wieliñski zwróci³ uwagê Dominikowi Tarczyñskiemu, ¿e jego wypowiedzi s± cytowane przez jeden z prorosyjskich portali. W odpowiedzi pose³ PiS zareagowa³ stekiem obelg, wyzwisk i gró¼b. By³o nawet podpieranie siê argumentem pt. "jestem wnukiem Wyklêtego". ...
dzisiaj 10:19 open_in_new
Po¿ar na budowie bia³oruskiej elektrowni atomowej? Aktywi¶ci alarmuj±, ale jest dementi
Administracja powstaj±cej w Ostrowcu elektrowni atomowej zaprzeczy³a doniesieniom, jakoby w lutym na terenie si³owni wybuch³ po¿ar. Takie informacje podawa³ Mika³aj U³asiewicz, który ju¿ wcze¶niej donosi³ o awariach na budowie. ...
dzisiaj 09:13 open_in_new
Naczelny "Super Expressu" rzuca redakcjê dla biznesu. Bêdzie pracowa³ z Adamem Hofmanem
S³awomir Jastrzêbowski, redaktor naczelny "Super Expressu" bêdzie prezesem i udzia³owcem spó³ki by³ego rzecznika PiS Adama Hofmana - podaje Radio ZET. Jastrzêbowski tej informacji na razie nie komentuje. ...
dzisiaj 09:13 open_in_new
S±d apelacyjny odrzuci³ protesty rodziców Alfiego Evansa. Ch³opiec musi zostaæ w Liverpoolu
Brytyjski s±d apelacyjny podtrzyma³ decyzjê w sprawie 2-letniego Alfiego Evansa. Orzek³, ¿e - wbrew woli rodziców - nie mo¿e zostaæ przewieziony do szpitala w Rzymie. Tymczasem media na Wyspach informuj±, ¿e ojciec ch³opca chce oskar¿yæ lekarzy o morderstwo. ...
dzisiaj 08:04 open_in_new
32 lata po katastrofie reaktora w Czarnobylu. Z pocz±tku ukrywano awariê, tak¿e w Polsce
Czarnobyl - tê nazwê zna chyba ka¿dy. Miasto po³o¿one na Zachodniej Ukrainie, nad rzek± Prypeæ, przed awari± reaktora atomowego zamieszkiwa³o oko³o 15 tysiêcy osób. Obecnie mieszkaj± tam przede wszystkim naukowcy i przewodnicy oprowadzaj±cy po Zonie. Czarnobyl jest dzi¶ jedn± z najwiêkszych atrakcji turystycznych na Ukrainie. ...
dzisiaj 08:04 open_in_new
26 kwietnia. Dzi¶ 32. rocznica wybuchu reaktora w Czarnobylu [KALENDARIUM]

26 kwietnia obchodzimy dwa nietypowe ¶wiêta. Pierwsze z nich to ¦wiatowy Dzieñ W³asno¶ci Intelektualnej, obchodzone corocznie od 2001 roku. Dzieñ ten ustanowiono na pami±tkê konwencji powo³uj±cej do ¿ycia ¦wiatow± Organizacjê W³asno¶ci Intelektualnej (WIPO), czyli jedn± z... ...

dzisiaj 06:55 open_in_new
Sze¶ciu Koreañczyków z Pó³nocy rozstrzelano za próbê przemytu ksi±¿ki telefonicznej

Sze¶ciu mieszkañców stolicy kraju Pjongjangu zosta³o oskar¿onych przez re¿im Kim Dzong Una o zdradê za próbê wywiezienia z kraju ksi±¿ki telefonicznej. Wszyscy oni zostali straceni pod koniec zesz³ego roku. Z kolei ich krewnych wypêdzono z miasta na wie¶, gdzie s± znacznie gorsze... ...

wczoraj 22:49 open_in_new
Ewakuacja ponad 500 osób w £odzi. W mieszkaniu znaleziono metrowy pocisk

W jednym z mieszkañ bloku przy ul. Pu³awskiej w £odzi ok. godz. 20 policjanci odnale¼li metrowy pocisk, który prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny ¶wiatowej - podaje RMF 24. W zwi±zku z tym s³u¿by przeprowadzi³y ewakuacjê 500 osób. Jak informuje stacja, strefa ewakuacji... ...

wczoraj 22:49 open_in_new
Dopu¶ci³ siê 12 morderstw i kilkudziesiêciu gwa³tów. Przez 40 lat by³ nieuchwytny. Do dzisiaj
Musia³o min±æ 40 lat, ¿eby amerykañskim s³u¿bom uda³o siê namierzyæ mê¿czyznê odpowiedzialnego za 12 morderstw i 45 gwa³tów. W ¶rodê prokuratura w Kalifornii og³osi³a, ¿e ma podejrzanego. To 72-letni Joseph James DeAngelo. ...
wczoraj 22:49 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 25.04.2018 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest popularn± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi maj± miejsce dwa razy dziennie. Drugie losowanie emitowane jest na ¿ywo w TVP Info o godz. 21:40. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
Duda apeluje do premiera ws. niepe³nosprawnych. Ma nadziejê na "szóstkê Morawieckiego"
Prezydent Andrzej Duda poprosi³ minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej El¿bietê Rafalsk±, aby porozmawia³a z premierem na temat jednego z postulatów protestuj±cych w Sejmie opiekunów doros³ych osób niepe³nosprawnych. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
Chc± polskiego obywatelstwa dla Alfiego Evansa. Tysi±ce podpisów pod petycj± do Andrzeja Dudy
Alfie Evans wed³ug "Tygodnika Solidarno¶æ" powinien dostaæ polskie obywatelstwo. Tygodnik skierowa³ nawet w tej sprawie petycjê do Andrzeja Dudy. Tymczasem w sprawie 2-latka g³os zabra³a brytyjska lekarka, której gorzkie s³owa nie wszystkim siê spodobaj±. ...
wczoraj 21:40 open_in_new
Burmistrz og³osi³ konkurs na najpiêkniejszy dom. Wygra³ pan Tadeusz. Zaj±³ III miejsce
Konkurs "Mój dom na medal" w Kudowie-Zdrój ma d³ug± tradycjê. W tym roku odby³a siê ju¿ VIII edycja imprezy. Jury konkursowe, mimo puli nagród w wysoko¶ci 85 tys. z³otych, nie mia³o jednak du¿o roboty - zg³osi³ siê tylko jeden uczestnik. ...
wczoraj 20:31 open_in_new
Indeks wolno¶ci prasy druzgoc±cy dla Polski. A co robi PiS? Utrudnia mediom wstêp do Sejmu
W raporcie dotycz±cym wolno¶ci prasy Polska zajmuje 58 miejsce. Lepiej wypadaj± m.in. Botswana, Beliza i Madagaskar. Co siê dzieje dzieñ po publikacji zestawienia? Sejmu nie zostaje wpuszczona czê¶ci dziennikarzy. ...
wczoraj 18:13 open_in_new
Niepe³nosprawni z Sejmu zabrali g³os. "My to wytrzymamy. Ale to jest bardzo upokarzaj±ce"
Protestuj±cy niepe³nosprawni w koñcu zabrali g³os. - Po dokonaniu wszystkich op³at i kupieniu ¿ywno¶ci, nie staæ nas na godne ¿ycie. A pañstwo polskie rz±dzone przez PiS siê tym w ogóle nie przejmuje - mówi±. ...
wczoraj 18:13 open_in_new
Wiadomo, ile bêdzie kosztowa³ rejs jachtem PFN. Cena nie uwzglêdnia kosztu zakupu jachtu
"Polska100" to projekt, w ramach którego jacht z polsk± za³og± ma wyruszyæ w rejs po ¶wiecie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o¶ci. Polska Fundacja Narodowa, która kupi³a jacht, poda³a w³a¶nie, ile bêdzie kosztowa³ sam rejs. ...
wczoraj 18:13 open_in_new