Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Wyniki losowania Lotto 20.10.2019 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest popularn± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi odbywaj± siê dwa razy dziennie. Drugie losowanie emitowane jest w telewizji TVP Info o godz. 21:40. ...
wczoraj 22:25 open_in_new
Bodzentyn: tragiczny fina³ awantury domowej. Syn ¶miertelnie zrani³ ojca no¿em

W jednym z domów w Bodzentynie w woj. świętokrzyskim doszło w niedzielę do awantury między 56-latkiem i jego 29-letnim synem. 29-latek ugodził ojca nożem i uciekł. O sprawie jako pierwszy poinformował portal "Echo Dnia",

Zraniony ...

wczoraj 22:25 open_in_new
"Rz" o szczegó³ach umowy Mariana Banasia z by³ym ¿o³nierzem AK. "Bardzo korzystna dla szefa NIK"
Warto¶æ nieruchomo¶ci, które przekaza³ by³y ¿o³nierz AK Marianowi Banasiowi, by³a piêciokrotnie wy¿sza od kosztów, jakie obecny szef NIK mia³ ponie¶æ na opiekê nad ¿o³nierzem - podaje "Rzeczpospolita". Dziennik dotar³ do umowy, któr± Bana¶ zawar³ z mê¿czyzn± kilkana¶cie lat temu. ...
wczoraj 21:22 open_in_new
Bielsko-Bia³a. M±¿ przyzna³ siê do zamordowania ciê¿arnej ¿ony. Wcze¶niej mia³ znêcaæ siê nad kobiet±
Bielska prokuratura postawi³a zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieñstwem mê¿czy¼nie, który by³ mê¿em zamordowanej przed kilkoma dniami 33-letniej mieszkanki Bielska-Bia³ej. Jak mówi w rozmowie z Gazeta.pl rzeczniczka Prokuratury Okrêgowej Agnieszka Michulec, m±¿ kobiety us³ysza³ równie¿ zarzut znêcania. ...
wczoraj 20:19 open_in_new
Grzegorz Schetyna pisze list do dzia³aczy i wyborców: Sytuacja PO jest du¿o lepsza ni¿ 4 lata temu
"Sytuacja Platformy i Koalicji, sytuacja obozu demokratycznego i - wierzê - sytuacja Polski jest dzi¶ du¿o lepsza, ni¿ 4 lata temu. W 2016 roku poparcie dla PO chwilami nie przekracza³o 10 procent, opozycja wydawa³a siê wielu bezsilna, a w³adza Kaczyñskiego wszechmocna. Przez te 4 lata wiele nam siê uda³o" - napisa³ przewodnicz±cy PO Grzegorz Schetyna w li¶cie do dzia³aczy i wyborców. ...
wczoraj 18:13 open_in_new
£ód¼: zakrwawione cia³o kobiety na schodach. W mieszkaniu znaleziono jej martwego partnera
Trwa wyja¶nianie okoliczno¶ci zdarzenia, do którego dosz³o w kamienicy przy ul. Przêdzalnianej w £odzi. Na schodach znaleziono martw± 36-letni± kobietê, pó¼niej okaza³o siê, ¿e nie ¿yje te¿ jej 31-letni partner. ...
wczoraj 17:10 open_in_new
Rados³aw Fogiel: Premierem bêdzie Mateusz Morawiecki. "Frakcja Szyd³o" to plotka
Wicerzecznik PiS Rados³aw Fogiel o¶wiadczy³ w Polsat News, ¿e informacja, jakoby Zbigniew Ziobro tworzy³ koalicjê z Beat± Szyd³o i Mariuszem Kamiñskim przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu to tylko "jedna z wielu plotek". Zadeklarowa³, ¿e to najpewniej Morawiecki bêdzie szefem przysz³ego rz±du. ...
wczoraj 15:04 open_in_new
Sonda¿: Wybory prezydenckie 2020. Jest jeden zdecydowany faworyt. Wygra³by w II turze
Sonda¿ IBRiS dla Wirtualnej Polski pokazuje, ¿e gdyby wybory prezydenckie odby³y siê dzi¶, a w szranki stanêliby Andrzej Duda oraz Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, w II turze obecny prezydent zwyciê¿y³by zdecydowanie. ...
wczoraj 15:04 open_in_new
Adam Bodnar nie przyjmie Nagrody Godno¶ci Cz³owieka. Ojciec jej fundatora by³ beneficjentem III Rzeszy
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar nie przyjmie Nagrody Godno¶ci Cz³owieka przyznanej mu przez Fundacjê Rolanda Bergera. Media ujawni³y, ¿e ojciec fundatora nagrody by³ beneficjentem III Rzeszy. Prezes fundacji nale¿y do najbardziej znanych niemieckich przedsiêbiorców, a jego firma doradcza wspó³pracuje z koncernami na ca³ym ¶wiecie. ...
wczoraj 14:01 open_in_new
Bielsko-Bia³a: Tragiczny fina³ poszukiwañ 33-latki. Kobieta nie ¿yje. Zatrzymano jedn± osobê
Znaleziono cia³o 33-letniej mieszkanki Bielska-Bia³ej, która zaginê³a 18 pa¼dziernika. Kobieta by³a w szóstym miesi±cu ci±¿y. Policja prowadzi ¶ledztwo w sprawie jej ¶mierci. Zatrzymano ju¿ jedn± osobê. ...
wczoraj 11:55 open_in_new
Prezydent Andrzej Duda opowiedzia³ dowcip. "Z Europy leci samolot pe³en rektorów i spada do d¿ungli..."
Na uroczysto¶ci obchodów stulecia istnienia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prezydent Andrzej Duda opowiedzia³ dowcip, który robi furorê w internecie, po tym jak wy³apali go dziennikarze "Szk³a kontaktowego" TVN24. ...
wczoraj 11:55 open_in_new
Zamieszki w Chile: Trzy ofiary ¶miertelne. Prezydent wycofa³ siê z podwy¿ek cen biletów
Trzy osoby zginê³y w po¿arze supermarketu w Santiago, stolicy Chile. Gwa³towne zamieszki na ulicach miasta trwa³y ju¿ drug± noc, mimo ¿e prezydent Sebastian Pinera wycofa³ siê z planowanych podwy¿ek cen biletów na metro. Od kilku dni protestuj± uczniowie i studenci, w ostatni pi±tek protesty przerodzi³y siê w regularne starcia z policj±. ...
wczoraj 10:52 open_in_new
Rosja. Wros³a liczba ofiar w kopalni z³ota na Syberii. Po przerwaniu tamy nie ¿yje 15 osób
Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji poinformowa³o, ¿e liczba ofiar ¶miertelnych katastrofy w kopalni z³ota w Kraju Krasnojarskim wzros³a do 15. W wyniku przerwania tamy oddzielaj±cej rzekê Siejba od zbiorników do wyp³ukiwania kruszcu woda zala³a kontenery mieszkalne pracowników. ...
wczoraj 10:52 open_in_new
"Superwizjer" TVN: Rektor policyjnej szko³y w Szczytnie oskar¿any o mobbing i plagiaty
Rektor Wy¿szej Szko³y Policji w Szczytnie zosta³ bohaterem ostatniego odcinka "Superwizjera". Dziennikarze TVN dotarli do informacji, które wskazuj±, ¿e powo³any przez Mariusza B³aszczaka dowódca mia³ plagiatowaæ prace naukowe i zastraszaæ pracowników szko³y. ...
wczoraj 09:49 open_in_new
Niedziele handlowe - pa¼dziernik 2019. Czy sklepy bêd± dzi¶ otwarte?

20 października nie wypada niedziela handlowa, a supermarkety i sklepy w galeriach handlowych będą dziś zamknięte. Obowiązujące przepisy mówią, że w tym roku niedziele handlowe wypadają z reguły w ostatnią ...

wczoraj 05:37 open_in_new
Sejm kupuje ogromne ilo¶ci czekolad, kawy i powide³. W zamówieniu nawet 10 ton s³odko¶ci
Tona kawy, pó³ tony ró¿anego nadzienia do p±czków czy kilkaset kilogramów czekolady - takie pozycje widniej± w jednym z ostatnich zamówieñ publicznych Kancelarii Sejmu. £±cznie izba ni¿sza chce kupiæ 10 ton wyrobów cukierniczych. ...
wczoraj 23:19 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 19.10.2019 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ wystêpuj±cym pod nazw± Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi minimum 2 mln z³. W Lotto mo¿na graæ od 3 PLN. Po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 z³ mo¿na wygraæ 1 milion PLN. Losowania Lotto oraz Lotto Plus odbywaj± siê w ka¿dy wtorek, czwartek i sobotê. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ na ¿ywo w TVP Info o godz. 21:40. ...
2019-10-19 23:16 open_in_new
Wypadek autokaru z polskimi turystami w Egipcie. Dwie osoby ciê¿ko ranne

Jak podaje tvp.info do wypadku doszło ok. godz. 18. W autokar z 16 turystami uderzyła ciężarówka. - Kierowca autobusu zjeżdżał na prawo, starając się uniknąć zderzenia. Jednak w tylną część ...

2019-10-19 23:16 open_in_new
Brexit. Donald Tusk ju¿ po rozmowie z Borisem Johnsonem. "Czekam na list"
Donald Tusk poinformowa³, ¿e czeka na list ze strony Wielkiej Brytanii ws. brexitu. - Czekam na list. W³a¶nie rozmawia³em z premierem Borisem Johnsonem o sytuacji po g³osowaniu w Izbie Gmin - napisa³ szef Rady Europejskiej na Twitterze. ...
2019-10-19 23:16 open_in_new
Dulkiewicz odebra³a "hiszpañskiego Nobla". Gdañsk laureatem Nagrody Ksiê¿nej Asturii
Gdañsk zosta³ wyró¿niony presti¿ow± Nagrod± Ksiê¿nej Asturii. W pi±tek wieczorem król Hiszpanii Filip VI wrêczy³ statuetkê Aleksandrze Dulkiewicz. To bardzo presti¿owa nagroda nazywana czasem "hiszpañskim Noblem". ...
2019-10-19 22:13 open_in_new
Georgette Mosbacher zabra³a g³os ws. niezale¿no¶ci mediów w Polsce. "Nie wszystko jest perfekcyjne"
- Wierzê, ¿e prasa w Polsce pozostanie niezale¿na i krytyczna - powiedzia³a ambasadorka USA w Warszawie Georgette Mosbacher w rozmowie z "Die Welt". Chwali ona Polskê jako wzorowego cz³onka NATO. ...
2019-10-19 21:10 open_in_new