Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Ostatni dzieñ posiedzenia Sejmu. Czy pos³owie w koñcu wybior± RPD? [NA ¯YWO]

Rafa³ Trzaskowski przedstawi dzi¶ swoich wspó³pracowników, którzy bêd± z nim pracowali w warszawskim ratuszu. Wczoraj polityk zosta³ mianowany na prezydenta Warszawy. - Miesi±c temu mieszkañcy stolicy powierzyli mi urz±d prezydenta Warszawy. To olbrzymi zaszczyt, ale oczywi¶cie... ...

2018-11-23 08:13 open_in_new