Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Jacek "D¿ej D¿ej" Ja¶kowiak wchodzi na ring. Ostatnia nadzieja Schetyny wcale nie jest bez szans w starciu z Kidaw±-B³oñsk±
Mia³ byæ tylko "zaj±cem" nakrêcaj±cym wewnêtrzne prawybory prezydenckie w PO i ostatni± desk± ratunku dla Grzegorza Schetyny. Tymczasem im d³u¿ej trwa prawyborcza kampania, tym bardziej wydaje siê, ¿e Jacek Ja¶kowiak wcale nie jest na straconej pozycji w starciu z Ma³gorzat± Kidaw±-B³oñsk±. ...
dzisiaj 06:52 open_in_new
Niedziele handlowe 2019. Czy w niedzielê 8 grudnia sklepy bêd± otwarte?

W 2019 roku niedziele handlowe wypadają tylko raz, pod koniec miesiąca. Wyjątkiem jest jednak grudzień, kiedy ze względu na święta Bożego Narodzenia, możemy liczyć na aż trzy handlowe niedziele.

8 grudnia nie wypada ...

dzisiaj 05:49 open_in_new
Pogoda na dzi¶ - pi±tek 6 grudnia. Ostrze¿enia IMGW przed silnym wiatrem na wybrze¿u i w górach
Pogoda na dzi¶ - pi±tek 6 grudnia. Synoptycy IMGW ostrzegaj± przed silnymi porywami wiatru, któe pojawi± siê na wybrze¿u oraz w Karpatach i Sudetach. Prêdko¶æ wiatru mo¿e dochodzic do 70 km/h, a miejscami nawet przekraczaæ 100 km/h. ...
dzisiaj 05:49 open_in_new
W±sik i ABW skar¿± siê na "zwi±zane rêce" ws. Banasia. "Ustawa musi byæ zmieniona"

Postępowanie sprawdzające ma "charakter procedury quasi administracyjnej, a nie działań operacyjnych" i ABW "nie posiada uprawnień do objęcia osoby sprawdzanej kontrolą operacyjną" - mówił w rozmowie z tvp.info szef ...

wczoraj 22:28 open_in_new
Ma³opolska. Zw³oki mê¿czyzny przy aucie. Mia³ zatruæ siê toksyczn± substancj±. Wyznaczono strefê ska¿on±
Niedaleko trasy S7 na terenie gminy Ksi±¿ Wielki znaleziono cia³o mê¿czyzny. Przeczyn± jego ¶mierci mog³o byæ zatrucie toksyczn± substancj±, dlatego, ze wzglêdu na zagro¿enie chemiczne, na miejscu pracuje stra¿ po¿arna. ...
wczoraj 22:28 open_in_new
Opozycja odbi³a Senat, ale mo¿e siê tym nie nacieszyæ. PiS ma pewien plan
Odzyskanie izby wy¿szej parlamentu zosta³o zgodnie uznane za najwiêkszy sukces wyborczy opozycji w ostatnich czterech latach. Z naszych informacji wynika jednak, ¿e zwyciêstwo mo¿e okazaæ siê pyrrusowe. Prawo i Sprawiedliwo¶æ ma bowiem plan, jak spacyfikowaæ wp³ywy opozycji w Senacie. ...
wczoraj 21:25 open_in_new
"Wiadomo¶ci" TVP przypu¶ci³y szturm na polityków i ich skargi na zarobki. O ¿alach Gowina zapomnia³y
"Wiadomo¶ci" TVP pokaza³y materia³ nawi±zuj±cy do s³ów pos³a Marcina Kulaska o tym, ¿e nie da siê utrzymaæ w Warszawie za 9 tys. z³ miesiêcznie. Przywo³a³y równie¿ innych polityków, którzy "narzekali na biedê". Zapomnia³y jednak o ministrze, który swego czasu zastanawia³ siê "jak do¿yæ do pierwszego". ...
wczoraj 21:25 open_in_new
Francuskie Alpy mia³y byæ baz± rosyjskich szpiegów. Grupa odpowiada m.in. za otrucie Skripala
Kilkunastu agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego mia³o bazê we francuskich Alpach. Jak wynika z informacji, do których dotar³ "Le Monde", tam przygotowywali plany dla swoich operacji. To grupa, która odpowiada za zabójstwa na terenie Europy i otrucie Siergieja Skripala. ...
wczoraj 21:25 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 5.12.2019 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi minimum 2 mln z³. W Lotto mo¿na graæ od 3 PLN. Dodatkowo po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 z³ mo¿na wygraæ 1 milion PLN. Losowania Lotto oraz Lotto Plus odbywaj± siê w ka¿dy wtorek, czwartek i sobotê. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ w TVP Info o godz. 21:40. ...
wczoraj 21:25 open_in_new
Powiesi³ koszulkê "Konstytucja" na pomniku Kaczyñskiego. Dosta³ zado¶æuczynienie za nies³uszne zatrzymanie
S±d Okrêgowy przyzna³ dzia³aczowi KOD-u, który powiesi³ na pomniku Lecha i Marii Kaczyñskich koszulkê z napisem "Konstytucja", 4 tysi±ce z³otych zado¶æuczynienia. S±d orzek³, ¿e jego zatrzymanie by³o "niew±tpliwie nies³uszne", a mê¿czyzna "dozna³ cierpieñ natury psychicznej". ...
wczoraj 20:22 open_in_new
Paw³owicz, Piotrowicz i Stelina z³o¿yli ¶lubowanie na sêdziów TK. Kidawa-B³oñska obiecuje ich usuniêcie

O tym, że w czwartek odbędzie się ślubowanie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego poinformował Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina po południu ...

wczoraj 19:19 open_in_new
Guzikiewicz pisa³ o "braniu ³apówek" przez marsza³ka Senatu. Teraz t³umaczy siê, ¿e to "satyra"
Radny Karol Guzikiewicz opublikowa³ krótkie o¶wiadczenie nt. swojego wpisu, w którym sugerowa³, jakoby marsza³ek Senatu Tomasz Grodzki mia³ przyjmowaæ ³apówki. Teraz radny PiS t³umaczy, ¿e by³a to... satyra. ...
wczoraj 19:19 open_in_new
Nowy kandydat PiS na sêdziego TK. Nieoficjalnie: Bêdzie nim prof. Rafa³ Wojciechowski

Jak nieoficjalnie donosi portal 300Polityka, PiS zgłosi kandydaturę Rafała Wojciechowskiego na sędziego TK. Informację tę miało podać źródło zbliżone do klubu partii rządzącej.

Kandydatura prof. ...

wczoraj 18:16 open_in_new
Najwiêksza próba przemytu kokainy od 30 lat. Morawiecki: Uratowali¶my od ³ez i ¶mierci wielu Polaków
- Udaremnili¶my najwiêkszy przemyt co najmniej ostatnich 30 lat (...) Uratowali¶my od ³ez, tragedii, z³amanych ¿yciorysów i ¶mierci nie tylko wielu Polaków, ale równie¿ wielu Europejczyków - powiedzia³ Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej dotycz±cej udaremnionego przemytu narkotyków przez CB¦P i KAS. Premier podkre¶li³, ¿e "mo¿emy spaæ spokojnie, poniewa¿ pañstwo jest silne". ...
wczoraj 17:13 open_in_new
Zachodniopomorskie. ¦miertelne pobicie w zak³adzie karnym. Nie ¿yje wiêzieñ

We wtorek jeden z więźniów Zakładu Karnego w Wierzchowie (woj. zachodniopomorskie) zaatakował współosadzonego.

- powiedziała w rozmowie z "Głosem Koszalińskim" kpt. Izabela Wojtalik-Loranc, rzeczka prasowa Dyrektora ...

wczoraj 17:13 open_in_new
Szymon Ho³ownia mo¿e zmieniæ stan gry o prezydenturê. Ale potrzebuje cudu, by wygraæ
Szymon Ho³ownia ma szansê, by zmieniæ stan gry o Pa³ac Prezydencki, ale potrzebowa³by cudu, by wybory prezydenckie wygraæ. Jego najwiêkszym atutem jest rozpoznawalno¶æ, któr± zdoby³ w TVN. Dekadê temu by³ telewizyjnym odkryciem roku. Teraz kampania prezydencka zweryfikuje jego talent polityczny. ...
wczoraj 17:13 open_in_new
Lublin: radny PiS musi zap³aciæ 5 tys. z³ na Marsz Równo¶ci. S±d utrzyma³ wyrok
Radny Prawa i Sprawiedliwo¶ci Tomasz Pitucha musi zap³aciæ piêæ tysiêcy z³otych za pomówienie organizatora Marszu Równo¶ci w Lublinie. Polityk przyznaje jednak: "Swojego zdania, co do szkodliwo¶ci marszów nie zmieniam". ...
wczoraj 16:10 open_in_new
Tusk zamie¶ci³ zdjêcie z Trumpem. Wygl±da, jakby wykonywa³ gest strza³u w plecy
Donald Tusk na Twitterze skomentowa³ "sezonowe zawirowania" w relacji miêdzy Europ± a Ameryk±. Zamie¶ci³ swoje zdjêcie z Donaldem Trumpem, na którym Tusk zdaje siê wykonywaæ gest pistoletu przy³o¿onego do pleców Donalda Trumpa. ...
wczoraj 16:10 open_in_new
Demokraci przechodz± od s³ów do czynów. Przedstawi± zarzuty w ramach impeachmentu
Donald Trump "nie pozostawi³ nam innego wyj¶cia, ni¿ dzia³aæ" - powiedzia³a spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Liderka Demokratów w ni¿szej izbie amerykañskiego Kongresu og³osi³a, ¿e ruszaj± oni z impeachmentem i przedstawi± zarzuty wobec prezydenta. ...
wczoraj 16:10 open_in_new
Joe Biden uderza w Donalda Trumpa spotem. Wykorzysta³ nagranie z Andrzejem Dud± i jego ma³¿onk±
Joe Biden atakuje w spocie Donalda Trumpa. Wytyka mu "wy¶miewanie" przez ¶wiatowych przywódców i popadanie w izolacjê. Wideo zilustrowano m.in. fragmentem nagrania z wizyty prezydenta USA w Polsce. Spot sugeruje, ¿e w trakcie spotkania Agata Duda nie poda³a rêki Trumpowi. ...
wczoraj 15:07 open_in_new
Prof. Rzepliñski: Re¿im Jaros³awa Kaczyñskiego ukrad³ mi 30 lat pracy. Jaruzelski ukrad³ 8 lat
- Re¿im Kaczyñskiego ukrad³ mi 30 lat pracy dla Rzeczpospolitej. Jaruzelski ukrad³ mi 8 lat, a ten ukrad³ mnie i innym sêdziom 30 lat pracy - powiedzia³ w rozmowie z "Rzeczpospolit±" by³y prezes Trybuna³u Konstytucyjnego, Andrzej Rzepliñski. Zarzuci³ te¿ Andrzejowi Dudzie, ¿e od pocz±tku kadencji "nic nie zrobi³ jako prezydent". - Przez cztery lata ³ama³ konstytucjê, k³ama³ i za pieni±dze podatników je¼dzi³ po Polsce - mówi³. ...
wczoraj 15:07 open_in_new