Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Gowin przedstawi³ swoj± propozycjê na wybory. "To najbardziej groteskowy i gro¼ny z pomys³ów" [KOMENTARZE]
Jaros³aw Gowin zaproponowa³ przeprowadzenie i uniewa¿nienie wyborów 10 maja oraz zmianê konstytucji tak, aby kadencja Andrzeja Dudy trwa³a siedem lat. "Co¶ g³upszego i bardziej bezczelnego trudno znale¼æ", "House of Cards", gdy mia³ byæ "Ostry Dy¿ur" - komentuj± dziennikarze. ...
dzisiaj 17:04 open_in_new
Donald Tusk nie oszczêdza polityków PiS: To oni s± klêsk± ¿ywio³ow±
W sprawie napiêtej sytuacji politycznej w Polsce g³os zabra³ równie¿ Donald Tusk. "My¶l± wy³±cznie o swojej w³adzy. A im wiêcej jej maj±, tym bardziej s± bezradni" - skwitowa³ na Twitterze polityków PiS. Na odpowied¼ cz³onków partii pod wodz± Jaros³awa Kaczyñskiego nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. ...
dzisiaj 17:04 open_in_new
Che³m. Wysz³a wynie¶æ ¶mieci, choæ by³a na kwarantannie. Dosta³a ponad 5000 z³ kary
W S±dzie Rejonowym w Che³mie zapad³ pierwszy wyrok w sprawie nieprzestrzegania zasad kwarantanny. Kobieta, która mimo obowi±zku izolacji sprz±ta³a klatkê schodow± i wysz³a wyrzuciæ ¶mieci, zap³aci grzywnê. ...
dzisiaj 16:01 open_in_new
Dwa metry to za ma³o. Amerykañscy naukowcy: Ta odleg³o¶æ nie zabezpieczy przed zaka¿eniem
Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych przeprowadzili testy, na podstawie których ustalili, na jak± odleg³o¶æ mog± przemieszczaæ siê cz±steczki np. wirusów po kichniêciu czy kaszlniêciu. Jak siê okazuje, zalecana przez ¦wiatow± Organizacjê Zdrowia tzw. "bezpieczna odleg³o¶æ" dwóch metrów mo¿e nie byæ wystarczaj±cym zabezpieczeniem przed zaka¿eniem koronawirusem. ...
dzisiaj 16:01 open_in_new
Radom: 115 zaka¿onych, 500 pracowników szpitala na kwarantannie. "Marzymy o prawdziwych maskach"
Lekarze z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego zg³aszaj± braki w wyposa¿eniu, które konieczne jest podczas opieki nad pacjentami zaka¿onymi koronawirusem. A tych jest na oddziale zaka¼nym a¿ 115. Dodatkowo placówka zmaga siê z problemami kadrowymi - a¿ 500 jej pracowników (na 1400 zatrudnionych) jest na kwarantannie lub zwolnieniu lekarskim. ...
dzisiaj 16:01 open_in_new
Kaczyñskiego dystans spo³eczny nie dotyczy? "Idzie przez salê obrad i z ka¿dym u¶cisk rêki"
Podczas gdy w ca³ym kraju z powodu epidemii koronawirusa obowi±zuje zakaz zbli¿ania siê do siebie na odleg³o¶æ mniejsz± ni¿ dwa metry, podczas pi±tkowych obrad Sejmu prezes Jaros³aw Kaczyñski wita siê z pos³ami u¶ciskiem rêki i rozmawia z nimi w poselskich ³awach. ...
dzisiaj 16:01 open_in_new
Koronawirus. Putin zdecydowa³. Do koñca kwietnia Rosjanie nie bêd± chodziæ do pracy
Prezydent Rosji W³adimir Putin og³osi³ przed³u¿enie dni wolnych od pracy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. Polityk podkre¶li³, ¿e w walce z epidemi± koronawirusa mo¿liwe jest wprowadzenie kolejnych dodatkowych obostrzeñ. ...
dzisiaj 14:58 open_in_new
Trafi³ na bezterminow± kwarantannê. Jest w niej ponad 20 dni. "Ci±gle jestem zbywany, odsy³any"
Po powrocie z Wêgier pan Juliusz trafi³ na bezterminow± kwarantannê. Mimo ¿e chory, z którym mia³ kontakt, zd±¿y³ ju¿ wyzdrowieæ, jemu wci±¿ nie pobrano wymazu do testu na koronawirusa. - Ci±gle jestem zbywany, odsy³any od urzêdu do urzêdu, od telefonu do telefonu, mam siedzieæ w domu na kwarantannie i czekaæ - powiedzia³ w rozmowie z RMF24. ...
dzisiaj 14:58 open_in_new
Miesi±c, dwa, sze¶æ? Ile potrwa izolacja i jaka mo¿e byæ "nowa normalno¶æ" po epidemii
Ile potrwa izolacja spowodowana epidemi± i jak bêdzie wygl±da³o ¿ycie po niej? Wci±¿ jest tu wiêcej pytañ. Jednak z mo¿liwych scenariuszy wy³ania siê odpowied¼. Obostrzenia pewnie potrwaj± do momentu znacznego spadku zachorowañ na COVID-19 - ale po tym ¿ycie wcale nie wróci do normy. Najpewniej na d³ugo zostan± z nami pewne ograniczenia (np. zakaz du¿ych imprez) czy nowe nawyki (dezynfekcja d³oni, trzymanie dystansu, maski na twarzach). ...
dzisiaj 14:58 open_in_new
USA. Dowódca lotniskowca, na którym wykryto koronawirusa zwolniony ze s³u¿by. Apelowa³ o ewakuacjê
Dowódca lotniskowca USS Theodore Roosevelt zosta³ zwolniony ze s³u¿by. Kilka dni temu kapitan Brett Crozier napisa³ list do prze³o¿onych, apeluj±c o ewakuacjê za³ogi z powodu szybko rozprzestrzeniaj±cego siê koronawirusa. Dokument wyciek³ do mediów. ...
dzisiaj 14:58 open_in_new
"Fakt" nieoficjalnie: Andrzej Duda naciska³ na £ukasza Szumowskiego w sprawie wyborów
Wybory prezydenckie 2020. Wed³ug ustaleñ "Faktu" prezydent Andrzej Duda mia³ rozmawiaæ z ministrem zdrowia w sprawie wyborów 10 maja. Do spotkania obydwu polityków mia³o doj¶æ w poniedzia³ek w godzinach wieczornych. ...
dzisiaj 13:55 open_in_new
Zakaz wychodzenia, a tysi±ce m³odych protestuje ws. kryzysu klimatycznego - w sieci
- Zale¿y nam, by spo³eczeñstwo zdawa³o sobie sprawê, ¿e ¶wiat znajdowa³ siê w stanie kryzysu jeszcze przed pandemi± - podkre¶la Ania Paw³owska, aktywistka M³odzie¿owego Strajku Klimatycznego. Na 3 kwietnia planowane by³y protesty w ca³ej Polsce. Epidemia nie pozwala na du¿e zgromadzenia, ale m³odzie¿ nie zamierza rezygnowaæ z mówienia g³o¶no o kryzysie klimatycznym. ...
dzisiaj 13:55 open_in_new
Prezydent Torunia ze ³zami w oczach: Nikt nie jest przygotowany na wybory. Kocham tych ludzi, to miasto
Prezydentowi Torunia za³ama³ siê g³os, gdy mówi³ o zaka¿onych mieszkañcach swojego miasta. Drugi raz wzruszy³ siê, kiedy odpowiada³ na pytanie o nadchodz±ce wybory prezydenckie. - Nikt w Polsce nie jest do tego przygotowany - powiedzia³ Micha³ Zaleski. ...
dzisiaj 13:55 open_in_new
Gowin proponuje wprowadzenie 7-letniej kadencji prezydenckiej. Duda o dwa lata d³u¿ej g³ow± pañstwa
- Wybory prezydenckie 10 maja nie mog± siê odbyæ. To jest projekt przewiduj±cy systemow± zmianê polegaj±c± na jednej siedmioletniej kadencji prezydenckiej - powiedzia³ podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wy¿szego Jaros³aw Gowin. Jak doda³, projekt ten zak³ada przed³u¿enie kadencji Andrzej Dudy o dwa lata. ...
dzisiaj 13:55 open_in_new
Nowy Jork. Nowe wytyczne dla ratowników: 20 minut reanimacji na miejscu. Nie wieziemy do szpitala
Nowy Jork zmaga siê z koronawirusem jak ¿aden inny amerykañski stan. Przypada na niego mniej wiêcej po³owa zgonów spowodowanych COVID-19 w USA. Gubernator Andrew Cuomo poinformowa³, ¿e dalszy przyrost liczby zaka¿onych spowoduje, ¿e ju¿ wkrótce zabraknie respiratorów. ...
dzisiaj 12:52 open_in_new
£ukasz Szumowski: Stoimy na brzytwie. Je¿eli pañstwo siê zapadnie, to umrze wiêcej osób, ni¿ na koronawirusa
- Stoimy naprawdê na brzytwie. Je¿eli pañstwo siê zapadnie, nie bêdzie mia³o pieniêdzy na leczenie onkologiczne, hematologiczne, pediatryczne, to umrze przez to wiêcej osób, ni¿ na koronawirusa - powiedzia³ w Polsat News minister zdrowia £ukasz Szumowski, odnosz±c siê do pytania o ostatnie obostrzenia wprowadzone przez rz±d w zwi±zku z koronawirusem. Szumowski powtórzy³ równie¿, ¿e dopiero po analizie danych dotycz±cych epidemii bêdzie mia³ realne podstawy, by wypowiedzieæ siê w sprawie planów przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich. ...
dzisiaj 12:52 open_in_new
RPO Adam Bodnar: W Polsce powinien zostaæ wprowadzony stan klêski ¿ywio³owej
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar oceni³, ¿e w Polsce powinien zostaæ wprowadzony stan klêski ¿ywio³owej. Stwierdzi³ jednocze¶nie, ¿e rz±d nie chce tego zrobiæ, bo niesie to za sob± konkretne konsekwencje polityczne, w tym przesuniêcie wyborów prezydenckich, które zaplanowano na 10 maja. ...
dzisiaj 12:52 open_in_new
Jaka pogoda na Wielkanoc 2020. Czy bêdzie s³onecznie i ciep³o?
Za nieco ponad tydzieñ wypada Wielkanoc. Czy pogoda bêdzie nam wówczas dopisywaæ? Synoptycy prognozuj± sporo s³oñca, ale tak¿e opady deszczu. Termometry w wiêkszo¶ci polskich miast wska¿± warto¶ci dwucyfrowe. ...
dzisiaj 11:49 open_in_new
Onet i RMF FM o nowym pomy¶le Porozumienia: kadencja Andrzeja Dudy ma byæ przed³u¿ona do 2022 roku
Wybory prezydenckie 2020. Prawo i Sprawiedliwo¶æ chce podczas pi±tkowego posiedzenia Sejmu zaproponowaæ zmianê Konstytucji przed³u¿aj±c± kadencjê Andrzeja Dudy do siedmiu lat - do takich informacji dotarli dziennikarze Onetu. Po kadencji koñcz±cej siê w 2022 roku polityk ju¿ nie móg³by ubiegaæ siê o reelekcjê. ...
dzisiaj 11:49 open_in_new
Borusewicz: Tylko z premierem Gowinem mo¿emy odsun±æ PiS od w³adzy. Jest ju¿ czas, by powiedzieæ to publicznie
- Najlepsze s± najprostsze schematy. Tylko tak, z premierem Gowinem, mo¿emy odsun±æ PiS od w³adzy. Ja ju¿ o tym mówi³em od dawna, ale w zamkniêtych gronach politycznych. W tej chwili jest ju¿ czas, ¿eby powiedzieæ o tym publicznie - mówi Bogdan Borusewicz (PO), wicemarsza³ek Senatu. ...
dzisiaj 11:49 open_in_new
Czy polskie szpitale s± przygotowane na epidemiê? Ponad 60 proc. Polaków uwa¿a, ¿e nie [SONDA¯]
Wed³ug sonda¿u Kantar ponad 60 proc. Polaków uwa¿a, ¿e polskie szpitale nie s± przygotowane do walki z epidemi± koronawirusa. Natomiast ponad 50 proc. twierdzi, ¿e przez cztery lata rz±dów PiS nie przygotowa³o s³u¿by zdrowia na taki kryzys. ...
dzisiaj 11:49 open_in_new