Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Pogoda we wtorek. 20 stopni Celsjusza lub wiêcej w prawie ca³ej Polsce

We wtorek niemal wszêdzie termometry poka¿± 20 stopni lub wiêcej - wynika z prognozy pogody na windy.com. Oko³o 22 stopni bêdzie na po³udniu, od Legnicy, przez Czêstochowê po Kraków i Nowy S±cz, oraz na zachodzie kraju. Centrum i wschód tylko nieco ch³odniejszy z temperaturami... ...

dzisiaj 05:31 open_in_new
Lublin. S± zarzuty i areszt po ataku na Marsz Równo¶ci. Napa¶æ na policjantów, pobicie
16 osób us³ysza³o zarzuty, a jedn± z nich aresztowano. To efekt dzia³añ policji po ataku na Marsz Równo¶ci i policjantów w Lublinie. Zarzuca siê im m.in. napa¶æ na funkcjonariuszy, pobicia, nielegalne zgromadzenie i stosowanie przemocy wobec ma³oletniej. ...
dzisiaj 23:13 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 15.10.2018 [Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Super Szansa]
Multi Multi, wcze¶niej funkcjonuj±cy pod nazw± Multi Lotek, jest popularn± gr± liczbow± prowadzon± przez Totalizator Sportowy. Gra polega na wytypowaniu od 1 do 10 liczb i ustaleniu mno¿nika (tak¿e od 1 do 10) stawki. Losowania Multi Multi maj± miejsce dwa razy dziennie. Drugie losowanie emitowane jest na ¿ywo w TVP Info o godz. 21:40. ...
wczoraj 22:10 open_in_new
Bielan o nowej ta¶mie Morawieckiego: Premier spotka³ siê z Kubic± i sprawê wyja¶nili
Adam Bielan w "Kropce nad i" t³umaczy³ siê ze s³ów Mateusza Morawieckiego. Premier na ta¶mach opublikowanych przez Onet powiedzia³, ¿e "Robert Kubica na szczê¶cie z³ama³ rêkê". Wicemarsza³ek przekonywa³, ¿e wa¿ny jest kontekst. ...
wczoraj 22:10 open_in_new
Czarnecki: Jak Jaros³aw Kaczyñski ka¿e startowaæ na wójta, to wystartujê
Europose³ PiS Ryszard Czarnecki mówi³ dzi¶ w Radiu ZET m.in. o swojej politycznej przesz³o¶ci. Nie przes±dza³ o ponownym kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego i stwierdzi³, ¿e je¶li tak zdecyduje Jaros³aw Kaczyñski, to wystartuje na wójta. ...
wczoraj 22:10 open_in_new
Sêdziowie z Krakowa ostro o nowej KRS. Wiêkszo¶æ chcia³aby natychmiastowej dymisji

Referendum w sprawie nowej KRS odby³o siê z inicjatywy Forum Wspó³pracy Sêdziów. Sêdziowie krakowskiej apelacji byli kolejnymi - po sêdziach z Katowic i Gorzowa - który w g³osowaniu wypowiedzieli siê na temat Rady - podaje Onet. I w zdecydowanej wiêkszo¶ci ocenili j±... ...

wczoraj 21:07 open_in_new
Tureccy eksperci w saudyjskim konsulacie. Szukaj± dowodów na zabójstwo dziennikarza
Turecka policja wesz³a do konsulatu Arabii Saudyjskiej w Stambule. Tym samym rozpoczê³o siê d³ugo oczekiwane przeszukanie placówki. Turcja twierdzi, ¿e w konsulacie zamordowano znanego saudyjskiego dziennikarza, który krytykowa³ w³adze w Rijadzie. ...
wczoraj 21:07 open_in_new
Polski nurek zagin±³ w Jeziorze Garda we W³oszech. Chcia³ pobiæ rekord w g³êboko¶ci nurkowania

Mê¿czyzna pojecha³ do W³och, gdzie w jeziorze Garda chcia³ zej¶æ pod wodê na g³êboko¶æ 333 metrów. Gdyby mu siê uda³o, pobi³by ¶wiatowy rekord najg³êbszego  zanurzenia dokonanego przez nurka technicznego (w skrócie: schodzi po wodê g³êbiej ni¿ 40 m i u¿ywa wielu... ...

wczoraj 20:04 open_in_new
"Jak mo¿na cieszyæ siê z czyjego¶ nieszczê¶cia?". Komentarze po s³owach Morawieckiego o Kubicy

Onet opublikowa³ kolejne ta¶my z udzia³em Mateusza Morawieckiego, gdzie premier wypowiada siê na temat wypadku Roberta Kubicy z 2011 roku. "Na szczê¶cie z³ama³ rêkê" - powiedzia³ o wypadku polskiego sportowca na nagraniach z afery ta¶mowej. Gdyby tak siê nie sta³o, Robert Kubica ...

wczoraj 20:04 open_in_new
Nowa ta¶ma z Morawieckim; wg sonda¿y KO we¼mie du¿e miasta [WIADOMO¦CI DNIA]

Onet opublikowa³ kolejn± rozmowê z udzia³em Mateusza Morawieckiego. Portal uzyska³ z s±du akta afery ta¶mowej i opublikowa³ kilka fragmentów, które nie by³y dot±d znane. Z dyskusji w nowym nagraniu wynika, ¿e obecny premier - wtedy prezes banku - sugerowa³, ¿e wypadek Roberta... ...

wczoraj 20:04 open_in_new
PiS wykorzystuje s³owa Schetyny o "szarañczy" w kampanii. Pojawi³y siê na billboardzie

Prawo i Sprawiedliwo¶æ rozpoczyna billboardow± kampaniê "Oni gardz±, my pomagamy". Pose³ PiS z Warszawy Jaros³aw Krajewski wyja¶nia³ podczas spotkania z dziennikarzami, ¿e jest to miêdzy innymi odpowied¼ na sobotni± wypowied¼ szefa PO Grzegorza Schetyny.

Podczas konwencji... ...

wczoraj 19:01 open_in_new
Czêstochowa. Ortopeda mia³ zgwa³ciæ pacjentkê w gabinecie. "Przykra sprawa"

Pacjentka jednego ze szpitali w Czêstochowie 30 wrze¶nia przysz³a do lekarza na badanie kontrolne po zabiegu ortopedycznym. Gdy by³a w szpitalu, lekarz ortopeda mia³ si³± zmusiæ j± do stosunku seksualnego - podaje TVN24. 

Kobieta od razu zg³osi³a sprawê na policjê. Po... ...

wczoraj 19:01 open_in_new
Proboszcz z Gr±dów-Woniecka pope³ni³ przestêpstwo wobec nieletniej? ¦ledczy sprawdzaj±
Prokuratura w £om¿y ustala, czy duchowny z parafii Gr±dy-Woniecko dopu¶ci³ siê przestêpstwa wobec nieletniej. W rozmowie z Gazeta.pl prokurator stwierdza do¶æ ogólnie, ¿e chodzi o osobê duchown± i "sferê obyczajow±". Wiêcej informacji znajdujemy w o¶wiadczeniu kurii. ...
wczoraj 17:58 open_in_new
Po wypadku na drodze krajowej nr 2 gaz wycieka z cysterny. Trwa akcja stra¿aków
Utrudnienia na drodze krajowej nr 2 (oznaczenie miêdzynarodowe E30) na wysoko¶ci Jagodnego w powiecie siedleckim potrwaj± jeszcze oko³o kilka godzin. Dosz³o tam do wypadku cysterny, która przewozi³a ciek³y propan. Gaz ulatnia siê, teren jest zabezpieczony. ...
wczoraj 17:58 open_in_new
Mateusz Morawiecki o wypadku Kubicy: "Nie chcê piêæ dych p³aciæ. Na szczê¶cie z³ama³ rêkê"
Onet opublikowa³ kolejn± rozmowê z udzia³em Mateusza Morawieckiego. Z dyskusji wynika, ¿e premier jako prezes banku uzna³ wypadek Roberta Kubicy podczas wy¶cigu Formu³y 1 w 2010 r. za biznesowo korzystny. ...
wczoraj 17:58 open_in_new
Andrzej Duda odpowiada sêdziom z Krakowa: Pokazuj± stan niewiedzy, to jest ¿enuj±ce
Andrzej Duda odniós³ siê do uchwa³y sêdziów krakowskiej apelacji, w której stwierdzili, ¿e istnieje "realny problem odpowiedzialno¶ci prezydenta przez Trybuna³em Stanu". - To jest absurd i tylko pokazuje g³êboki stan niewiedzy tych pañstwa, co w przypadku sêdziów jest ¿enuj±ce - stwierdzi³ Duda. ...
wczoraj 16:55 open_in_new
Wybory samorz±dowe. Partii Kornela Morawieckiego grozi 100 tys. z³ kary
Wybory samorz±dowe 2018. Partia Kornela Morawieckiego, Wolni i Solidarni, mo¿e zap³aciæ 100 tysiêcy z³otych kary. Chodzi o nieprawid³owo¶ci w sprawozdaniu o ¼ród³ach pozyskania ¶rodków finansowych przez partiê Morawieckiego. ...
wczoraj 16:55 open_in_new
Legnica. Konar przygniót³ nastolatka na WF-ie. S± zarzuty wobec nauczyciela
Do gro¼nego wypadku dosz³o podczas lekcji wychowania fizycznego w Legnicy. Zajêcia odbywa³y siê w lesie, a jednego z uczniów przygniót³ konar drzewa. Zosta³ powa¿nie ranny. Teraz nauczyciel odpowie przed s±dem za nara¿enie uczniów i nieumy¶lne spowodowanie obra¿eñ cia³a. ...
wczoraj 16:55 open_in_new
¦mieræ Piotra Paw³owskiego. S± wyniki sekcji zw³ok. Prokuratura wszczê³a ¶ledztwo
Obustronny obrzêk mózgu spowodowany niedotlenieniem wykaza³a sekcja zw³ok prezesa Fundacji Integracja Piotra Paw³owskiego. Mo¿e to potwierdzaæ wersjê rodziny, która zarzuca ratownikom i lekarzom b³±d medyczny. ...
wczoraj 16:55 open_in_new
Gi¿ycko. Kandydatka na radn±: Won, sku***synu, nie odwracaj siê do mnie, bo ci z gêby ¶mierdzi"
Wybory samorz±dowe 2018. Gor±co by³o na debacie kandydatów na burmistrza Gi¿ycka. Cz³onkini komitetu obecnie urzêduj±cego burmistrza nazwa³a organizatora debaty "sk***synem", "¶mieciem" i odmówi³a podania mu rêki. ...
wczoraj 15:52 open_in_new
PiS poniesie klêskê w bitwie o metropolie, tyle ¿e Kaczyñskiemu wcale nie chodzi o du¿e miasta [WYWIAD]
- Chodzi o wystawienie do wyborczej walki polityków z roczników, które historycznie najrzadziej g³osowa³y na prawicê - o wyborczym eksperymencie, którego dokona³o Prawo i Sprawiedliwo¶æ opowiada w rozmowie z Gazeta.pl politolog prof. Rafa³ Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. ...
wczoraj 15:52 open_in_new