Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Nie tylko Lewica i PO-KO, ale te¿ PSL. Jest porozumienie opozycji ws. list do Senatu
Lewica og³osi³a, ¿e uda³o siê wypracowaæ porozumienie nie tylko z PO, ale te¿ PSL w sprawie wspólnego startu do Senatu. O ile formacje o Sejm powalcz± oddzielnie, tak do izby wy¿szej wystawi± po jednym kandydacie w ka¿dym okrêgu. ...
dzisiaj 14:47 open_in_new
¦wiêtokrzyskie: pijany kierowca zabi³ 14-letniego rowerzystê. Spraw± zajê³a siê prokuratura

Joanna Szczepaniak z komendy powiatowej Policji w Staszowie powiedziała, że 53-letni kierowca uderzył w jadącego w tym samym kierunku rowerzystę. Okazało się, że kierowca samochodu miał w organizmie 3 promile alkoholu. Podczas przeprowadzonej ...

dzisiaj 13:17 open_in_new
Akcja w Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej mo¿e potrwaæ kilka dni. "Obawa o stan zdrowia groto³azów"
W Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej trwa akcja ratunkowa - utknê³o tam dwóch groto³azów. Na miejscu jest ju¿ prawie 30 ratowników, wci±¿ nie uda³o siê skontaktowaæ z uwiêzionymi speleologami. - Istnieje powa¿na obawa o ich stan zdrowia - informuje TOPR. W jaskini temperatura wynosi mniej wiêcej trzy stopnie Celsjusza. ...
dzisiaj 13:17 open_in_new
Ustawka pseudokibiców na ulicach Kêdzierzyna-Ko¼la. Podczas ucieczki staranowano radiowóz
W sobotê w Kêdzierzynie-Ko¼lu, na ulicach miasta, dosz³o do bójek pseudokibiców. Wed³ug relacji mog³o byæ ich ponad 100, a gdy pojawi³a siê policja, rzucili siê do ucieczki. Gdy trzech z nich zbiega³o z miejsca zdarzenia, staranowali radiowóz. Przy zatrzymanych po zaj¶ciach znaleziono m.in. narkotyki i niebezpieczne przedmioty. ...
dzisiaj 11:47 open_in_new
"Der Spiegel": Ludzie Putina d±¿± do rehabilitacji paktu Ribbentrop-Mo³otow
30 lat temu sowiecki parlament potêpi³ pakt Ribbentrop-Mo³otow. Obecnie ludzie W³adimira Putina, których celem jest realizacja marzeñ o imperium, pracuj± nad rehabilitacj± traktatu miêdzy Stalinem a Hitlerem. ...
dzisiaj 10:18 open_in_new
W 2018 roku KPRM wyda³a prawie 140 mln z³ wiêcej. Za PiS zatrudniono ponad 100 nowych osób
Za czasów Beaty Szyd³o i Mateusza Morawieckiego mocno wzros³o zatrudnienie i wydatki w KPRM. W Kancelarii Premiera pracowa³o w 2018 roku 680 osób, gdy w 2011 roku - by³o ich 559. Jeszcze bardziej w górê posz³y wydatki - w 2018 roku wynios³y ponad 340 mln, gdy w 2017 roku by³o to 203 mln z³. ...
dzisiaj 10:17 open_in_new
Afganistan: zamachowiec samobójca wysadzi³ siê na weselu. Zabi³ co najmniej 63 osoby
W eksplozji bomby, do której dosz³o na weselu zorganizowanym w jednym z hoteli w stolicy Afganistanu Kabulu, zginê³y co najmniej 63 osoby. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych poinformowa³o, ¿e co najmniej 182 osoby zosta³y ranne. Poszkodowani to cywile. Wed³ug ¶wiadków materia³y wybuchowe zdetonowa³ zamachowiec samobójca. Talibowie zaprzeczyli, ¿e stoj± za atakiem. ¯adna inna grupa terrorystyczna, która dzia³a w regionie, nie przyzna³a siê do ataku. ...
dzisiaj 08:47 open_in_new
Nie ma komu naprawiæ ORP Orze³. Kiedy¶ duma, dzisiaj "ORP Czarna Dziura"
Kilka kluczowych systemów naszego teoretycznie najsilniejszego okrêtu podwodnego wymaga napraw. I wymagaæ bêdzie dalej, bo po raz kolejny nie uda³o siê znale¼æ firm chc±cych siê tym zaj±æ. Nie bêdzie lepiej, bo okrêt jest stary i reprezentuje radzieck± technologiê lat 80. Z zewn±trz wygl±da ³adnie, ale w ¶rodowisku marynarskim bywa przezywany "ORP Czarna Dziura". ...
dzisiaj 08:47 open_in_new
TOPR wysy³a kolejn± grupê ratowników do Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej. Nie ma kontaktu z zaginionymi
Akcja ratownicza TOPR w Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej trwa ju¿ od kilkunastu godzin. Jak donosi RMF FM, w niedzielê wys³ano tam kolejnych 11 ratowników. Z poprzednimi dziewiêcioma, którzy ruszyli na pomoc dwóm groto³azom, nie ma kontaktu. ...
dzisiaj 08:47 open_in_new
P³on± lasy na Gran Canarii. Ewakuowano blisko dwa tysi±ce osób. Ogieñ móg³ zaprószyæ cz³owiek

To drugi poważny pożar na Wyspach Kanaryjskich - zaledwie tydzień temu, także na Gran Canarii, trzeba było ewakuować około tysiąca osób. Gran Canaria to druga co do wielkości wyspa archipelagu.

Nowy pożar wybuchł w ...

dzisiaj 08:47 open_in_new
Niedziele handlowe - sierpieñ 2019. Czy sklepy bêd± dzi¶ otwarte?
Niedziele handlowe sta³y siê elementem polskiej rzeczywisto¶ci w 2018 roku, ale mimo to nie wszyscy pamiêtaj±, w które niedziele sklepy s± zamkniête, a w które nie. Czy dzi¶ bêdzie mo¿na zrobiæ zakupy? Podpowiadamy. ...
dzisiaj 05:44 open_in_new
Rosja. Lekarze nie wiedzieli, ¿e przyjmuj± ofiary radioaktywnego ska¿enia. Agenci FSB zabronili im mówiæ
Do szpitala w Archangielsku przywieziono mê¿czyzn, którzy ucierpieli w wyniku eksplozji na poligonie. Po wybuchu w okolicy drastycznie wzrós³ poziom promieniowania, radioaktywni byli równie¿ pacjenci. Oficjele nie poinformowali jednak personelu szpitala z jakim przypadkiem maj± do czynienia, czym narazili ich na niebezpieczeñstwo. Agenci FSB kazali pracownikom placówki podpisaæ klauzule poufno¶ci i zabronili mówiæ o zdarzeniu. ...
dzisiaj 23:41 open_in_new
Opozycja coraz bli¿ej porozumienia ws. Senatu. Nieoficjalnie: Kandydaci bêd± znani w poniedzia³ek
Wszystko wskazuje na to, ¿e rzeczywi¶cie dojdzie do porozumienia ugrupowañ opozycyjnych (Koalicja Obywatelska, PSL, SLD, Wiosna i Razem) w sprawie wspólnych kandydatów do Senatu. Jak mówi³a w TVN24 by³a wicemarsza³kini Sejmu Wanda Nowicka, uzgodnienia w tej sprawie maj± zostaæ og³oszone w poniedzia³ek. ...
wczoraj 22:14 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 17.08.2019 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ wystêpuj±cym pod nazw± Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi minimum 2 000 000 z³. W Lotto mo¿na graæ od 3 PLN. Po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 PLN mo¿na wygraæ 1 000 000 PLN. Losowania we wtorki, czwartki i soboty. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ w telewizji TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 22:14 open_in_new
Roman Giertych odrzuci³ propozycjê startu w wyborach do Senatu. Poparcie Tuska przyj±³ "ze wzruszeniem"
Mecenas Roman Giertych, by³y minister edukacji narodowej i by³y prezes Ligi Polskich Rodzin, uci±³ medialne spekulacje i o¶wiadczy³, ¿e nie wystartuje w wyborach do Senatu. Potwierdzi³ jednak, i¿ mia³ tak± propozycjê od polityków Platformy Obywatelskiej. ...
wczoraj 22:14 open_in_new
Prognoza pogody na tydzieñ [19-25 sierpnia]. Od poniedzia³ku do ¶rody sporo deszczu i burz
Prognoza pogody na tydzieñ 19-25 sierpnia. W poniedzia³ek i ¶rodê przez wiêksz± czê¶æ kraju przejd± burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. W pozosta³ych dniach na zmianê spore zachmurzenia i wiêksze rozpogodzenia. ...
wczoraj 20:41 open_in_new
Akcja ratownicza TOPR w Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej. Woda odciê³a drogê groto³azom
Trwa akcja ratunkowa w Jaskini Wielkiej ¦nie¿nej w Tatrach. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", woda odciê³a drogê czterem groto³azom. Dwóm z nich uda³o siê wydostaæ na powierzchniê i powiadomiæ ratowników. ...
wczoraj 20:41 open_in_new
Marsz równo¶ci przeszed³ ulicami Radomska. W ma³ym mie¶cie uczestników atakuj± dawni koledzy
Kilkaset osób wziê³o udzia³ w I Marszu Równo¶ci w Radomsku. Jest to jak dot±d najmniejsze miasto, w którym zorganizowany zosta³ marsz. Przeciwnicy mobilizowali siê przed wydarzeniem, ale nie zdo³ali doprowadziæ do powa¿nych zak³óceñ. Wykrzykiwali w stronê uczestników obra¼liwe has³a, ale policja nie dopu¶ci³a do ataków fizycznych. ...
wczoraj 20:41 open_in_new
Jan Szyszko odpowiada na pytania o zwrot nagrody. "Nic nie jestem winny i nic nikomu nie muszê zwracaæ"
By³y minister ¶rodowiska Jan Szyszko zosta³ zapytany przez redakcjê "Rzeczpospolitej", czy przekaza³ na Caritas nagrodê, któr± otrzyma³ jako cz³onek rz±du. Polityk nie odpowiedzia³ wprost na to pytanie, podkre¶li³ jednak, ¿e od lat wraz ¿on± przekazuje na cele charytatywne dziesi±tki tysiêcy z³otych. ...
wczoraj 19:11 open_in_new
Ukraina. Wzrós³ bilans ofiar po¿aru w Odessie. W³adze zarz±dzi³y kontrolê hoteli w ca³ym kraju
Do dziewiêciu wzros³a liczba ofiar po¿aru hotelu w Odessie na Ukrainie - poinformowa³y ukraiñskie s³u¿by bezpieczeñstwa. Wcze¶niej informowano o o¶miu ofiarach ¶miertelnych i dziesiêciu rannych. W³adze Ukrainy zarz±dzi³y ogólnokrajow± kontrolê przepisów bezpieczeñstwa w o¶rodkach wypoczynkowych i hotelach. ...
wczoraj 19:11 open_in_new
Kujawsko-pomorskie. 17-latek zgin±³ w trakcie zbioru pomidorów. Wpad³ pod ko³a przyczepy
Prokuratura wszczê³a ¶ledztwo w sprawie wypadku, do którego dosz³o w pi±tek w miejscowo¶ci Olganowo w gminie Choceñ (woj. kujawsko-pomorskie). 17-latek wpad³ pod ko³a przyczepy w trakcie prac polowych przy zbiorze pomidorów. Reanimacja nie przynios³a skutku. ...
wczoraj 19:11 open_in_new