Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

"Nazywam siê Szyd³o, Beata Szyd³o". By³a premier na konwencji PiS pokazuje "obrazek mocy"
Podczas konwencji PiS wyst±pi³a równie¿ by³a premier Beata Szyd³o. Powita³a zgromadzonych s³owami: - Pamiêtacie mnie jeszcze? Nazywam siê Szyd³o, Beata Szyd³o. Potem by³o jeszcze ciekawiej. ...
dzisiaj 13:31 open_in_new
Jaros³aw Kaczyñski na konwencji PiS: Bêdzie 500 plus od pierwszego dziecka

Sobotnia konwencja PiS s³u¿y nie tylko podsumowaniu dotychczasowej dzia³alno¶ci partii, ale tak¿e przedstawieniu programu na najbli¿sze wybory. Jak zapowiedzia³ Jaros³aw Kaczyñski, pierwszym punktem programu jest wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka. 

- Bêdziemy ...

dzisiaj 12:28 open_in_new
Kaczyñski sypie obietnicami i ruszy³a lawina komentarzy. "Tak siê wrêcza kopertê suwerenowi"
500 plus ju¿ od pierwszego dziecka, "trzynastka" dla emerytów - to dwie z kilku obietnic PiS na nadchodz±ce wybory. B³yskawicznie, kiedy og³osi³ je prezes Jaros³aw Kaczyñski, rozgrza³y Twittera. ...
dzisiaj 12:28 open_in_new
Konwencja PiS. Mateusz Morawiecki mówi o obietnicach: To jest walka o klasê ¶redni±
Mateusz Morawiecki mówi³ podczas konwencji o polityce, któr± PiS bêdzie realizowa³. - To jest walka o klasê ¶redni± na poziomie europejskim. I ta walka bêdzie rozgrywaæ w PE. I my mamy znakomit± reprezentacjê - zapewnia³. ...
dzisiaj 12:28 open_in_new
Na konwencji PiS go¶ciem specjalnym jest dinozaur. "Uratowany przed kamieniami Kopacz"
O godzinie 11.00 w sobotê rozpoczyna siê konwencja PiS. Ju¿ przed jej rozpoczêciem w mediach spo³eczno¶ciowych furorê zrobi³a figura dinozaura, która urozmaica k±cik dla dzieci. Ale kryje siê za ni± co¶ wiêcej. ...
dzisiaj 11:25 open_in_new
Nowy sonda¿: Zjednoczona Prawica z 22 mandatami w PE. Dobry wynik Wiosny Biedronia
Gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odby³y siê w ten weekend, najwiêksze poparcie zdoby³aby Zjednoczona Prawica. Mandaty przypad³yby równie¿ Koalicji Obywatelskiej, Wio¶nie Roberta Biedronia, Kukiz '15 i PSL. ...
dzisiaj 10:22 open_in_new
Sobecka apeluje do Kaczyñskiego. Chce miejsc dla Jurka i Godek na listach wyborczych
Pos³anka PiS Anna Sobecka wys³a³a list otwarty do Jaros³awa Kaczyñskiego. Zaapelowa³a w nim o rozszerzenie list wyborczych PiS "o kolejne ugrupowania patriotyczne". - Oczekujê wspó³pracy i podjêcia rozmów - napisa³a. ...
dzisiaj 09:19 open_in_new
Pomnik pra³ata Henryka Jankowskiego znów stoi w Gdañsku. "To z³amanie prawa"
Pomnik ksiêdza pra³ata Henryka Jankowskiego wróci³ na swoje miejsce. Postawili go rano przedstawiciele komitetu spo³ecznego i zwolennicy "kapelana Solidarno¶ci". Policja by³a obecna na miejscu i przygl±da³a siê ca³ej akcji. ...
dzisiaj 09:19 open_in_new
"Czas rewolucji siê skoñczy³, PiS musi odrobiæ lekcjê". "Dobra zmiana" wróci do chwalenia siê sukcesami rz±du
- Nie mo¿na zbyt d³ugo byæ rewolucyjnym, bo to prowadzi do zguby rewolucjonistów - mówi w rozmowie z Gazeta.pl socjolog prof. Henryk Domañski z Pañstwowej Akademii Nauk przed sobotni± konwencj± wyborcz± PiS. ...
dzisiaj 09:19 open_in_new
Niedziele handlowe 2019. Czy 24 lutego sklepy bêd± czynne?

Wed³ug obowi±zuj±cych przepisów niedziele handlowe w 2019 roku wypadaj± ju¿ tylko raz w miesi±cu. To du¿a zmiana w stosunku do roku poprzedniego, gdy niedziel handlowych w miesi±cu by³o dwa razy wiêcej. Od stycznia tego roku niedziele handlowe przypadaj± tylko na ostatni± niedzielê... ...

dzisiaj 05:07 open_in_new
Oscary 2019. Kiedy i gdzie obejrzeæ transmisjê z rozdania Oscarów w telewizji, internecie online na ¿ywo

Tegoroczna gala rozdania Oscarów to ju¿ 91. ceremonia, w czasie której zostan± wrêczone nagrody Amerykañskiej Akademii Filmowej. Mimo ¿e odbêdzie siê ona w nocy, przed telewizorami na ca³ym ¶wiecie zasi±d± tysi±ce osób, ciekawe wyniku tegorocznych obrad jury.

91. gala... ...

dzisiaj 05:07 open_in_new
Diecezje komentuj± raport nt. pedofilii w polskim Ko¶ciele. "Podano nieprawdziwe informacje"
W czwartek Fundacja "Nie lêkajcie siê" opublikowa³a raport nt. pedofilii w polskim Ko¶ciele. Trafi³ on równie¿ do r±k papie¿a Franciszka. Niektóre z diecezji zdecydowa³y siê go skomentowaæ. Duchowni w o¶wiadczeniach twierdz±, ¿e w raporcie wiele informacji jest nieprawdziwych. ...
dzisiaj 23:52 open_in_new
Petru chce federacji Teraz z Nowoczesn±. Lubnauer: Nie widzê przeszkód, ¿eby wróci³ do partii
Ryszard Petru zaproponowa³ w pi±tek powo³anie klubu federacyjnego Teraz Nowoczesna. - Nie uwa¿am, by dobrym pomys³em by³a federacja. Je¿eli Ryszard Petru zwróci siê z propozycj± powrotu do Nowoczesnej, to ja nie widzê przeszkód - stwierdzi³a Katarzyna Lubnauer. ...
wczoraj 22:49 open_in_new
Euroweek by³ krytykowany za zdjêcia obcokrajowców z dzieæmi. S± wyniki kontroli kuratorium
Kontrola Dolno¶l±skiego Kuratorium O¶wiaty nie wykaza³a ¿adnych zastrze¿eñ do Euroweek. Warsztaty krytykowano za zdjêcia obcokrajowców z nastolatkami. Organizatorzy twierdz±, ¿e padli ofiar± fake newsa. ...
wczoraj 21:46 open_in_new
Antoni Macierewicz znalaz³ ¼ród³o konfliktu miêdzy Polsk± a Izraelem. "Widaæ rosyjsk± rêkê"
Antoni Macierewicz w felietonie dla Radia Maryja powiedzia³, ¿e jego zdaniem za kryzysem polsko-izraelskim mo¿e podsycaæ rosyjska propaganda. Wszystko po to, by rozbiæ sojusz USA z Europ± Wschodni±. ...
wczoraj 21:46 open_in_new
Pluszowa owca na cokole po pomniku ks. Jankowskiego. "Pomnik wiary, która prowadzi do cierpienia"
Przed coko³em, na którym sta³ pomnik ks. Henryka Jankowskiego, ponownie odby³a siê pikieta przeciwników monumentu. Podczas niej na cokole protestuj±cy po³o¿yli pluszow± owcê, która ma byæ symbolem "¶lepej wiary". ...
wczoraj 21:46 open_in_new
Wyniki losowania EuroJackpot 22.02.2019 [Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Ekstra Pensja]
EuroJackpot to gra liczbowa prowadzona w Europie, w której udzia³ bierze 18 pañstw europejskich, w tym Polska. W EuroJackpot gra siê o niewyobra¿alnie wysokie wygrane - nawet 90 mln euro, czyli oko³o 387 mln z³otych! W ka¿dym losowaniu gwarantowana pula na wygrane I stopnia to a¿ 10 mln euro, czyli oko³o 43 mln z³otych! Losowania maj± miejsce co pi±tek miêdzy godzin± 20.00 a 21.00. ...
wczoraj 21:46 open_in_new
Trzech mê¿czyzn molestowa³o co najmniej 31 dzieci. W ¶ledztwie znikn±³ wa¿ny dowód - walizka
To jedno z najwiêkszych ¶ledztw dotycz±cych molestowania seksualnego dzieci. Przestêpczy proceder trwa³ 10 lat, ofiarami pad³o co najmniej 31 dzieci. ¦ledczym zniknê³a jednak walizka zawieraj±ca cenny materia³ dowodowy. ...
wczoraj 20:43 open_in_new
Pawe³ Kukiz chce, by Israela Kaca uznano za "persona non grata". "Wymaga tego interes RP"
Pawe³ Kukiz w li¶cie do Mateusza Morawieckiego domaga siê wpisania p.o. szefa izraelskiego MSZ Israela Kaca na listê osób niepo¿±danych. Chce, by polityk zosta³ uznany przez polski rz±d za "persona non grata". ...
wczoraj 19:40 open_in_new
Pogoda na weekend 23-24 lutego. W sobotê ch³odno, ale od niedzieli rozpogodzenia i wzrost temperatury

W weekend zapowiadana jest zmienna pogoda. W sobotê bêdzie dosyæ ch³odno i miejscami pochmurnie, ale ju¿ od niedzieli prognozowane s± wy¿sze temperatury.  

Temperatury w sobotê bêd± bardzo zró¿nicowane: ró¿nica miêdzy najzimniejszym Zakopanem i najcieplejszym Szczecinem... ...

wczoraj 19:40 open_in_new
Pracownikom Kancelarii Premiera ponownie przyznano nagrody. W 2018 roku wynios³y ponad 9 mln z³

Jak przekaza³o Centrum Informacyjne Rz±du na pro¶bê tvn24bis.pl, "w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku pracownikom Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyp³acono 3 486 nagród".

Zgodnie z informacjami, które otrzyma³ portal, ¶rednia wyp³acona nagroda... ...

wczoraj 18:37 open_in_new