Raport Euler Hermes - ZAGROŻENIE: 9 MILIONÓW MIEJSC PRACY „ZOMBIE” W EUROPIE

W Europie, w przeciwieństwie do USA, powszechne programy zachowania miejsc pracy pomogły zapobiec masowemu bezrobociu w krótkim okresie czasu.

Blisko jedna trzecia siły roboczej Europy lub 45 milionów miejsc pracy w pięciu największych gospodarkach korzysta obecnie z krajowych programów wsparcia zatrudnienia (zob. Rysunek 1). Sukces niemieckiego Kurzarbeit podczas wielkiego kryzysu finansowego z pewnością skłonił wiele rządów europejskich do przyjęcia rozwiązań dotyczących skróconego czasu pracy, aby złagodzić powiązane z Covid-19 uderzenie w rynki pracy. Firmy mogły zredukować godziny pracy pracowników, przy czym rząd pokrywał dużą część utraconego dochodu (od 60% do 100%, zob. Aneks do raportu dla uzyskania dalszych informacji). Pomimo nadzwyczajnych środków wsparcia, ekonomiści Allianz i Euler Hermes spodziewają się jednak w 2020 roku 4,3 mln dodatkowych bezrobotnych tylko w pięciu największych gospodarkach europejskich.

Rysunek 1: Stopa bezrobocia i liczba pracowników biorących udział w programach skróconego czasu pracy (% siły roboczej w 2019 r.)

Źródła: Refinitiv, Allianz Research

Obecnie Europejscy decydenci przekształcają pierwotny program częściowego skrócenia czasu pracy w kierunku dłuższych, lecz mniej szczodrych programów. Priorytetowo będą traktowana tzw. sektory „późnych kwiatów”. W większości krajów szczodrość programu jest redukowana, z wyjątkiem najbardziej dotkniętych sektorów, aby uniknąć wyciągnięcia wtyczki zbyt wcześnie. Po drugie, wiele krajów ogłosiło przedłużenie programów zachowania miejsc pracy, aby na krótszą metę zmniejszyć niepewność firm, przekształcając je w de facto programy subsydiów płacowych w celu wsparcia ożywienia gospodarki. Ostatecznie, wygląda na to, że to w sześciu sektorach „późnych kwiatów” (transport i magazynowanie, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, sztuka, rozrywka i rekreacja, handel detaliczny i hurtowy oraz przemysł i budownictwo) rządy będą koncentrować największy wysiłek na ochronie miejsc pracy, ponieważ nie ma widoków na powrót w nich do poziomu działalności sprzed kryzysu przed końcem 2021 r. z czterech powodów:

    1. bieżące ograniczenia sanitarne wpływają bezpośrednio na działalność tych sektorów – począwszy od zasad dystansowania społecznego, które ograniczają liczbę osób w restauracjach i sklepach, do faktycznych zakazów podróży międzynarodowych i udziału w wydarzeniach;
    2. ustanowione samoistnie dystansowanie społeczne ze względu na utrzymujące się obawy zarażenia, nawet po zniesieniu obostrzeń, będą wpływać zwłaszcza na konsumpcję towarów i usług, które wymagają bezpośredniego kontaktu klienta/interakcji społecznych, w tym podróże, handel detaliczny i działalność rekreacyjna;
    3. zwiększona krajowa niepewność gospodarcza, napędzana przez powszechne obawy dotyczące miejsc pracy i niewypłacalności, będzie wstrzymywać plany w zakresie zatrudnienia i inwestycji;
    4. zależność od ożywienia popytu zewnętrznego dotknie kilka sektorów – od przemysłu i transportu do działalności powiązanej z turystyką – pozostających w ogonie, ponieważ nierówne ożywienie gospodarcze w poszczególnych krajach będzie ograniczać globalną dynamikę wzrostu do co najmniej 2022 r.

Rysunek 2: Trudności dotyczące ożywienia i przeszkody sektorowe

 

 

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Przemysł (oprócz budownictwa)

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny

Transport i magazynowanie

Zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

Informacja i komunikacja

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Działalność zawodowa naukowa i techniczna

Administracja publiczna, obrona, edukacja, zdrowie ludzi i praca społeczna

Sztuka, rozrywka, rekreacja, inne usługi

Bieżące ograniczenia gospodarcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustanowione przez siebie samych dystansowanie społeczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększona krajowa niepewność gospodarcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zależność od ożywienia popytu globalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w dużej mierze niedotknięte

 

dotknięte

 

Źródło: Allianz Research

 

Ekonomiści Allianz i Euler Hermes szacują, że w pięciu największych krajach europejskich 9 mln pracowników lub 20% obecnie biorących udział w programach dotyczących skróconego czasu pracy stanie w obliczu podwyższonego ryzyka utraty pracy w 2021 r. ze względu na umiarkowane ożywienie w sektorach późnych kwiatów i efektu klifu politycznego. Nazwaliśmy je miejscami pracy „zombie” (czy też „widmo” – sprawiających pozorne wrażenie normalnych perspektyw zatrudnienia) gdyż wymagaj polityki ad hoc, aby uniknąć odroczonego masowego bezrobocia. W rzeczywistości, sektory „późnych kwiatów” zatrudniają okrągłe 115 mln pracowników w UE27, co stanowi 49% całkowitego zatrudnienia. Na poziomie krajowym, udział całkowitego zatrudnienia w sektorach „późnych kwiatów” waha się od 42% we Francji do 50% we Włoszech. Wykorzystując intensywność zatrudnienia według sektorów w stosunku do wartości dodanej, w połączeniu z oczekiwaniami dotyczącymi ożywienia według sektorów w 2021 r., poprzestajemy na wskaźniku zastępczym miejsc pracy „zombie”, w odniesieniu do których programy typu Kurzarbeit mogą w najlepszym przypadku odroczyć utratę pracy. Według obliczeń, takie „zombie” miejsca pracy równają się 6% całkowitego zatrudnienia. Miejsca pracy widmo są najliczniejsze w Zjednoczonym Królestwie, a także we Włoszech i Hiszpanii – ponieważ te kraje szczycą się względnie większymi udziałami sektorów wymagających dużych nakładów pracy, takich jak budownictwo, handel detaliczny oraz zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – i mniejszymi w Niemczech. Jedną z kwestii, którą decydenci będą musieli rozwiązać, jest ryzyko, że pozornie stabilne miejsca pracy dotyczyć będą części pracowników, którzy pozostali w sektorach „późnych kwiatów” ze względu na ochronę dochodu jaką dawały im publiczne programy pomocowe, zamiast przenieść się do sektorów „szybkich kwiatów” (takich jak zdrowie i IT) z lepszymi możliwościami pracy w warunkach niesymetrycznego ożywienia gospodarczego. W tym kontekście połączenie aktywnych polityk rynku pracy (podnoszenie kwalifikacji, pośrednictwo) z subsydiami płacowymi jest zarówno pilne, jak i ważne. Programy uzupełniające, mające na celu dotowanie nowych miejsc pracy (zwłaszcza dla młodszych osób, ze względu na brak doświadczenia bardziej narażonych na niepowodzenie w procesie przejścia ze szkoły do pracy), pracowników wybierających mobilność i przekwalifikowanie zawodowe oraz osób rozpoczynających swoją własną działalność, należy również kontynuować, aby zmniejszyć ryzyko odroczonego bezrobocia.

 

Rysunek 3: Zatrudnienie (% całkowitego zatrudnienia) w sektorach „późnych kwiatów”

 

Transport i magazynowanie

Zakwaterowanie
i usługi gastronomiczne

Budownictwo

Sztuka, rozrywka, rekreacja

Handel detaliczny i hurtowy

Przemysł (oprócz budownictwa)

Łączny udział zatrudnienia

Razem (mln)

UE27

5,1%

4,9%

6,3%

1,6%

14,4%

16,3%

48,6%

115

Strefa Euro

4,9%

5,4%

6,0%

1,7%

14,5%

14,6%

47,1%

73

Niemcy

5,2%

4,2%

5,6%

1,5%

13,3%

18,5%

48,3%

22

Francja

5,0%

4,4%

6,2%

2,2%

13,4%

10,3%

41,5%

12

Włochy

4,7%

6,5%

6,0%

1,3%

14,7%

16,9%

50,2%

13

Hiszpania

4,6%

7,9%

6,2%

2,2%

17,2%

11,3%

49,3%

10

Zjednoczone Królestwo

4,8%

6,7%

7,2%

2,8%

14,7%

9,0%

45,2%

14

 

Źródła: Eurostat, Allianz Research.

 

Rysunek 4: Prognozowana utrata zatrudnienia (% zatrudnienia sektorowego) w oparciu o oczekiwane straty w wydajności do końca 2021 r.

Źródło: Allianz Research

 

Rysunek 5: Szacunki zatrudnienia „zombie”

 

 

% całkowitego zatrudnienia

w mln

Niemcy

4,0%

1,8

Francja

6,3%

1,8

Włochy

6,9%

1,7

Hiszpania

6,5%

1,3

Zjednoczone Królestwo

7,6%

2,5

Europa – Wielka 5

6,0%

9,1

 

Źródła: Eurostat, Allianz Research

 

 

ANEKS: Przegląd wybranych programów dotyczących skróconego czasu pracy w Europie

Kraj

Nazwa

Kwalifikowalność

Świadczenia

Pułap wynagrodzenia

Czas trwania

Niemcy

Kurzarbeit

Wszyscy pracownicy, którzy płacą składki na ubezpieczenie społeczne są uprawnieni do dodatków za pracę systemie skróconego czasu pracy, w tym pracownicy tymczasowi oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas określony.

Pracodawca płaci za efektywny czas pracy, a Federalna Agencja Zatrudnienia pokrywa dodatek za pracę systemie skróconego czasu pracy w wysokości 60-67% płacy przed zamrożeniem gospodarki i do 87% w 2020 r. pod specjalnymi warunkami.

Miesięczny próg dochodu wynosi 6900 EUR w Niemczech zachodnich i 6450 EUR w Niemczech wschodnich.

Do 12 miesięcy (lub 21 miesięcy pod specjalnymi warunkami) i do 24 miesięcy w przypadkach wyjątkowych okoliczności na ogólnym rynku pracy.

Francja

Chômage partiel / activité partielle

Działalność częściowa jest skierowana do przedsiębiorstw doświadczających: albo redukcji swojego zwykłego czasu pracy, albo czasowego zamknięcia całego lub części przedsiębiorstwa.

Istnieje możliwość wdrożenia działalności częściowej, gdy redukcja lub czasowe zawieszenie działalności nastąpiło z powodu: sytuacji gospodarczej; trudności w dostawach; katastrowy lub warunków pogodowych o wyjątkowym charakterze; przekształcenia, restrukturyzacji lub modernizacji przedsiębiorstwa lub jakichkolwiek innych wyjątkowych okoliczności, takich jak utrata głównego klienta.

84% płacy netto (70% uposażenia brutto), z 100% dla tych na płacy minimalnej, i 71% po 1 czerwca.

W przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego mniej niż 250 pracowników pracodawca otrzymuje 7,74 EUR na godzinę na pracownika. W przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego więcej niż 250 pracowników pracodawca otrzymuje 7,23 EUR na godzinę na pracownika.

Redukcja pracy objęta programem dotyczącym skróconego czasu pracy ograniczona jest do 100% legalnego czasu pracy i 1607 godzin rocznie i na pracownika.

Działalność częściowa jest dopuszczalna na maksymalny okres sześciu miesięcy, ale rząd wydłuży ją do 1,2 lat.

W ramach środków pomocowych dedykowanych sektorowi kultury, sportu i branży hotelarskiej częściowe bezrobocie będzie nadal w pełni dostępne po 01 czerwca 2020 r., tak jak było od kwietnia.

Włochy

Cassa Integrazione Guadagni

Firmy mające więcej niż pięciu pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione 23 lutego 2020 r..

80% miesięcznej płacy sprzed zamrożenia gospodarki

Od 939 do 1129 EUR w zależności od uposażenia sprzed zamrożenia gospodarki.

 

Początkowo dziewięć tygodni, ale plan został przedłużony o 5 tygodni, do 31 sierpnia. Przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej, organizacji wydarzeń, parkach rozrywki i sektorze rozrywkowym mogą stosować program do końca października.

Hiszpania

ERTE

Plan zwolnienia czasowego jest specjalną administracyjną procedurą pracowniczą, którą można wdrożyć z powodu niewykonywania działalności gospodarczej w wyniku problemów gospodarczych, technicznych, organizacyjnych lub produkcyjnych. Może zostać wprowadzony bez względu na liczbę dotkniętych pracowników.

Zasiłek dla bezrobotnych do 70% pierwotnego uposażenia za pierwsze sześć miesięcy, następnie 50%.

85% poprzedniego uposażenia, minimalnie 501,98 EUR i maksymalnie 1411,83 EUR.

Nadzwyczajny czasowy program urlopowy ma wygasnąć w końcu czerwca, oczekiwane jest ogłoszenie przedłużenia wkrótce.

Zjednoczone Królestwo

Przymusowy urlop

Skierowany do przedsiębiorstw, których działalność ucierpiała z powodu Covid-19.

80% miesięcznej płacy sprzed zamrożenia gospodarki do sierpnia, obniżona do 60% do października.

Do 2500 GBP na miesiąc, plus powiązane składki na Krajowe Ubezpieczenie Pracodawców i składki emerytalne na tą subsydiowaną płatność z tytułu przymusowego urlopu.

Program czasowy obowiązuje do końca października od 1 marca 2020 r.

 

Źródła: Eurofound, Allianz Research.

 


2020-06-30 08:34
Najnowsze wiadomości z Najnowsze Wiadomosci
2020-07-02 07:35 Kampania CZYSTY SPOKÓJ, czyli jak dbać o higienę i bezpieczeństwo w domu
2020-07-02 07:33 Mądre kupowanie z nowym goodie
2020-07-02 07:30 Jak oszczędzać wodę i jak zaangażować w to dzieci?
2020-07-02 07:26 Well-being – podejście systemowe
2020-07-02 07:25 Wnioski Dobry Start i promocja Konta 360° Junior
2020-07-02 07:24 Enter Air rozpoczyna loty turystyczne w sezonie LATO 2020
2020-07-02 07:16 Mixed Reality odciąży laboratoria
2020-07-01 14:31 Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany
2020-07-01 14:28 Wojna w Syrii to nie tylko liczby. Syryjskie rodziny zabierają głos
2020-07-01 14:23 Ceny mieszkań u progu lata 2020 – większych przecen nie widać
2020-07-01 14:21 Rozwój technologii w medycynie, handlu - jakość badań pod ścisłą kontrolą
2020-07-01 14:20 Fala automatyzacji nadchodzi do Polski
2020-07-01 14:13 Przemysł stawia na technologię biznesu
2020-07-01 14:02 ID Logistics już zarządza nowym centrum dystrybucyjnym Lindt&Sprüngli w Grodzisku Mazowieckim
2020-07-01 13:55 Jak zorganizować tanie wakacje 2020 w korona-rzeczywistości?
2020-07-01 13:54 Jak koronawirus wpłynął na rynek pracy
2020-07-01 13:53 Parlament Europejski powołuje Komisję śledczą ds. naruszeń podczas transportu zwierząt
2020-06-30 08:34 Raport Euler Hermes - ZAGROŻENIE: 9 MILIONÓW MIEJSC PRACY „ZOMBIE” W EUROPIE
2020-06-30 08:30 Analiza behawioralna podstawą skutecznej strategii centrum handlowego
2020-06-30 08:28 Bezpieczne wakacje z Rogatkiem
Najnowsze wiadomości z Polska
dzisiaj 08:49 Dzieñ Niepodleg³o¶ci w USA. Trump: Naród ¶wiadkiem bezlitosnej kampanii. Nowy skrajnie lewicowy faszyzm
dzisiaj 08:49 Godziszów. "£eb uci±æ, do krematorium". Zawiadomienie do prokuratury po s³owach o LGBT
dzisiaj 08:48 Groził sąsiadce z powodu plakatu Trzaskowskiego. Teraz przeprasza
dzisiaj 08:48 Nowa inicjatywa Andrzeja Dudy. Czy partie ją popierają?
dzisiaj 08:48 Kampania prezydencka. Andrzej Duda z wizytą na Dolnym Śląsku [RELACJA NA ŻYWO]
dzisiaj 08:48 Małgorzata Trzaskowska: Kościół mnie rozczarował. Nie zabierał głosu, gdy PiS atakował sędziów, gdy protestowały matki
dzisiaj 08:48 Król Belgów przerywa milczenie i wyraża "żal za okrucieństwa" kolonialnej przeszłości kraju
dzisiaj 08:48 Groził sąsiadce z powodu plakatu Trzaskowskiego. Teraz przeprasza
dzisiaj 07:56 Wichniarek: Augsburg był dla „Gikiego” najlepszą opcją
dzisiaj 07:56 Piłkarski magik
dzisiaj 07:56 Trener nikomu nie słodzi
dzisiaj 07:56 Der pokal. Finał będzie ukoronowaniem Bayernu w dziwnym sezonie?
dzisiaj 07:56 W Płocku szykują się zmiany. Forsell na liście życzeń
dzisiaj 07:56 Gwiazdy piłki wzięły się z entuzjazmem za podcinanie gałęzi, na której zasiąść mają ich następcy
dzisiaj 07:49 W intencji rodzin
dzisiaj 07:46 Niedziele handlowe 2020. Sklepy otwarte 5 lipca. Czy to niedziela handlowa?
dzisiaj 07:46 Wybory 2020. Burza po okładce "Faktu" ws. ułaskawienia pedofila przez Andrzeja Dudę. Mocny komentarz Tomasza Lisa
dzisiaj 07:46 Wybory prezydenckie 2020. Andrzej Duda odmówił udziału w debacie. Jednoznaczna ocena Polaków. [relacja na żywo - 4 lipca]
dzisiaj 07:45 Wielka Brytania: Luzują restrykcje. Wyjątkiem jedno miasto
dzisiaj 07:45 Meksykańscy żołnierze zabili 12 członków kartelu
dzisiaj 07:45 Stany Zjednoczone: Najwyższy dobowy poziom zakażeń od początku epidemii
dzisiaj 07:45 Wybory 2020. Duda o podatku od smartfonów
dzisiaj 07:39 Nie wiedzą, co biorą. Główny Inspektorat Sanitarny nie jest w stanie zapanować nad rynkiem suplementów
dzisiaj 07:39 Policja rozbiła grupę oszustów. Jej przywódca miał zegarek za 150 tys. zł
dzisiaj 07:39 Dzieci poza prawem
dzisiaj 07:39 Andrzej Duda odmówił udziału w debacie. Jak oceniają to Polacy?
dzisiaj 06:47 Przerwa na rękę
dzisiaj 06:47 Henderson wychodzi z cienia
dzisiaj 06:47 Ave Juve. Dystans społeczny również w tabeli ligowej
dzisiaj 06:47 Davids ze Spały
dzisiaj 06:47 Bawarski majstersztyk. Lewandowski w końcu może być zadowolony z kadry Bayernu
dzisiaj 06:47 Śląsk znaczy zespół
dzisiaj 06:47 Gdy Alaba nie wypuści cię z miasta bez kawy
dzisiaj 06:47 Klasyk dysproporcji. Dynamo Tomasza Kędziory obniżyło loty
dzisiaj 06:47 Powtórka z historii? Legia może znów świętować w Poznaniu
dzisiaj 06:47 Zamknęli Tyburę w pokoju
dzisiaj 06:30 Dlaczego PiS mobilizuje babcie i dziadków? Oni mogą dać prezydenturę Andrzejowi Dudzie [ANALIZA]
dzisiaj 06:30 "Kiedy śpi przychodzi śmierć – przy życiu trzyma ją respirator". Rodzice błagają o pomoc
dzisiaj 05:22 Niedziele handlowe 2020. Czy w niedzielê 5 lipca sklepy bêd± otwarte?
dzisiaj 05:21 USA: u partnerki syna Donalda Trumpa wykryto koronawirusa
dzisiaj 05:21 Trwa wojna narkotykowa w Meksyku. Kartel zaatakował lokalne lotnisko ochraniane przez wojsko
dzisiaj 05:21 Brazylia: 1290 zgonów na COVID-19 podczas ostatniej doby. Rio de Janeiro znosi restrykcje
dzisiaj 04:19 Horoskop dzienny na sobotę 4 lipca 2020. Sprawdź, co przewidział dla ciebie horoskop
dzisiaj 04:12 USA: Nowy rekord zakażeń COVID-19. Ponad 57 tys. w ciągu doby
dzisiaj 02:04 Nowenna za wybory - dzień 2.
dzisiaj 02:04 Zagłosujmy na Andrzeja Dudę
dzisiaj 02:00 Stocznia Gdańska – przewodnik po historii mniej znanej
dzisiaj 02:00 Brakuje czasu na pieczenie? Zamów ciasta od lokalnego cukiernika!
dzisiaj 02:00 Słynni światowi filmowcy namawiają: „Wspierajcie Stocznię Gdańską w staraniach o UNESCO”
dzisiaj 02:00 Artist yourself - kreatywne warsztaty z Ylanem Anoufa w ibis Styles Kraków Santorini
Oglądać wiadomości z Polski na Facebook