Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Taka Ciekawostka: NASA chwali siê kosmicznym gigantem, który tak naprawdê walczy o przetrwanie
G³ówna czê¶æ SLS, w przysz³o¶ci najwiêkszej rakiety kosmicznej w historii, zosta³a zmontowana i nied³ugo ma ruszyæ na testy. NASA zorganizowa³a na pocz±tku tygodnia wielk± imprezê z tej okazji. Na wiele sposobów podkre¶lano, jak wielkim osi±gniêciem jest SLS i jakie wielkie rzeczy bêdzie mo¿na przy jej pomocy osi±gn±æ. A tak naprawdê to najwiêksze dziecko NASA walczy o przetrwanie. ...
dzisiaj 16:50 open_in_new
Pogoda. Uderzenie ciep³a przed ¶wiêtami. Temperatury mocno wiosenne. "Nawet 18 st.C!"
Do Polski nadchodzi fala ciep³a, a w ¶wiêta Bo¿ego Narodzenia pogoda zaskoczy nas wrêcz wiosennymi temperaturami - informuj± synoptycy. W najbli¿szych dniach w ca³ym kraju termometry mog± pokazaæ od kilku do 14, czy - wed³ug niektórych prognoz - nawet 18 stopni na plusie! Przymrozków nie przynios± nawet noce. ...
dzisiaj 16:50 open_in_new
Du¿e zmiany dla kierowców. Premier: wprowadzimy pierwszeñstwo pieszego przed wej¶ciem na pasy
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedzia³ w niedzielê trzy zmiany dotycz±ce przepisów ruchu drogowego. W¶ród nich ma znale¼æ siê zasada, ¿e pieszy bêdzie mia³ pierwszeñstwo jeszcze przed wej¶ciem na przej¶cie dla pieszych. ...
dzisiaj 14:44 open_in_new
Greta Thunberg mówi³a o "postawieniu polityków pod ¶cian±". T³umaczy, ¿e ¼le prze³o¿y³a ze szwedzkiego
16-letnia szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg przeprosi³a za swoje pi±tkowe s³owa o tym, ¿e politycy "powinni zostaæ postawieni pod ¶cian±". Krytycy zarzucili dzia³aczce nawo³ywanie do przemocy. Nastolatka t³umaczy³a, ¿e nieporozumienie wynik³o z niefortunnego przet³umaczenia zdania z jêzyka szwedzkiego na angielski. ...
dzisiaj 14:44 open_in_new
Donald Tusk o "sukcesie" rz±du po unijnym szczycie. "Brukselskie k³amstwo premiera"
- To nie jest ¿aden sukces - tak o ustaleniach polskiego rz±du z Bruksel± po unijnym szczycie mówi³ w Radiu ZET by³y szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak doda³ by³y polski premier, to "kolejne k³amstwo brukselskie" Mateusza Morawieckiego. ...
dzisiaj 14:44 open_in_new
Zmar³ polski ¿o³nierz pe³ni±cy misjê na £otwie. "£±czymy siê my¶lami z rodzin± oraz kolegami z jednostki"
Zmar³ polski ¿o³nierz pe³ni±cy misjê na £otwie. S³u¿y³ w Polskim Kontyngencie Wojskowym, wchodz±cym w sk³ad wielonarodowej grupy bojowej NATO. O ¶mierci Polaka poinformowa³o ³otewskie ministerstwo obrony. ...
dzisiaj 13:41 open_in_new
W Sewastopolu zaton±³ 80-letni dok z rosyjskim okrêtem podwodnym. Okrêt wyp³yn±³ na powierzchniê
W Sewastopolu, na zaanektowanym przez Rosjê Krymie, zaton±³ p³ywaj±cy dok. Jak poda³a agencja Interfax, wewn±trz znajdowa³ siê okrêt podwodny. Dok mia³ ponad 80 lat, a okrêt Gorkowskij Komsomolec by³ przeznaczony na z³omowanie. ...
dzisiaj 12:38 open_in_new
Polacy ocenili Andrzeja Dudê. Bardzo dobre zdanie o prezydencie ma 16,1 proc. ankietowanych

16,1 proc. respondentów ocenia prezydenturę Andrzeja Dudy "bardzo dobrze", a 23,2 proc. "dobrze" - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Ocenę "przeciętną" wystawia Andrzejowi Dudzie 25,5 proc. ankietowanych, a negatywną - 30,8 proc. 4,4 proc. nie ma ...

dzisiaj 12:38 open_in_new
Czarzasty ostrzega PiS: Sêdziowie, którzy bêd± was ca³owali po rêkach, potem po¶cinaj± polityczne g³owy
- My¶licie, ¿e jak zastraszycie sêdziów, to tak bêdzie na zawsze - mówi³ do polityków PiS lider SLD W³odzimierz Czarzasty w programie "¦niadanie w Polsat News". W tym tygodniu partia rz±dz±ca z³o¿y³a projekt ustawy dotycz±cy dyscyplinowania ¶rodowiska sêdziowskiego. ...
dzisiaj 11:35 open_in_new
Macron mówi³, ¿e Polska mo¿e straciæ pieni±dze z UE. Ambasada Francji t³umaczy. "Prezydent nikomu nie grozi³"
Prezydent Emmanuel Macron t³umaczy³ znaczenie konkluzji Rady Europejskiej i nikomu nie grozi³ - pisze w komunikacie ambasador Francji w Polsce. Frederic Billet nawi±za³ tym samym do s³ów francuskiego prezydenta wypowiedzianych po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. ...
dzisiaj 08:26 open_in_new
Przyjecha³ z Iranu do Polski z rodzynkami, jego ciê¿arówka siê zepsu³a. Zebrali dla niego 200 tys. z³
Niemal 5 tys. osób wspar³o zbiórkê pieniêdzy na zakup ciê¿arówki dla Fardina Kazemiego, kierowcy z Iranu, którego pojazd zepsu³ siê pod Czêstochow±. Zebrano ³±cznie ponad 200 tys. z³, choæ pocz±tkowy cel zbiórki by³ o po³owê ni¿szy. ...
dzisiaj 08:26 open_in_new
Niedziele handlowe 2019. Czy sklepy s± dzi¶ czynne? [15 grudnia]

To, która niedziela jest niedzielą handlową, a która nie, możemy sprawdzić w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Mówi ona, że 15 grudnia 2019 roku jest niedzielą handlową. Co więcej, do końca ...

dzisiaj 06:20 open_in_new
W³ochy. Protesty "Sardynek" rosn± w si³ê. Wielotysiêczna demonstracja w Rzymie
Sardynki symbolem buntu we W³oszech. W sobotê w Rzymie tysi±ce osób protestowa³y przeciwko skrajnie prawicowemu politykowi Matteo Salviniemu. To kolejny ju¿ protest "Sardynek". Ruch rozprzestrzenia siê - donosz± media. ...
wczoraj 22:59 open_in_new
Pogodowy kataklizm we Francji. Stra¿acy próbuj± dop³yn±æ do poszkodowanych, kurorty odciête
Nad po³udniowo-zachodni± Francj± i Korsyk± przechodz± gwa³towne wichury i ulewy. Oko³o 60 tysiêcy gospodarstw zosta³o odciêtych od pr±du, a w niektórych miejscach doszlo do osuniêæ ziemi. Piêæ osób zosta³o rannych, a jedna zginê³a. ...
wczoraj 21:56 open_in_new
Wyniki losowania Lotto 14.12.2019 [Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Mini Lotto, Super Szansa]
W Lotto (kiedy¶ Du¿y Lotek) pula na "szóstki" wynosi nie mniej ni¿ 2 mln z³. W Lotto minimalna stawka od której mo¿na graæ to 3 z³. Po ka¿dym losowaniu Lotto odbywa siê dodatkowe losowanie Lotto Plus 6 z 49 liczb, w którym za 1 PLN mo¿na wygraæ 1 milion PLN. Losowania we wtorki, czwartki i soboty. Losowanie Lotto mo¿na obejrzeæ na ¿ywo w TVP Info o godzinie 21:40. ...
wczoraj 21:56 open_in_new
Brytyjski profesor da³ PiS-owi wyk³ad z prawa. Do Sebastiana Kalety: jeste¶ w dziurze, to przestañ kopaæ
PiS-owska nowelizacja ustawy o s±dach to "skopiowanie przepisów przepisów obowi±zuj±cych we Francji" - przekonywa³ Sebastian Kaleta z PiS. Na jego s³owa zareagowa³ profesor Laurent Pech, wyk³adaj±cy prawo na Uniwersytecie Middlesex w Londynie. "Masz szczê¶cie. Tak siê sk³ada, ¿e specjalizujê siê w tej kwestii" - napisa³, dodaj±c, ¿e Kaleta nie wie, o czym mówi. ...
wczoraj 19:50 open_in_new
Donald Tusk o planach PiS. "Je¶li siê uda, to bêdzie atak na ka¿dego obywatela"

Donald Tusk promuje swoją książkę "Szczerze". W ramach spotkania w siedzibie "Gazety Wyborczej" w Warszawie odbyła się także konferencja prasowa, na której dziennikarze mogli zadawać byłemu szefowi Rady Europejskiej pytania. Tusk ...

wczoraj 18:47 open_in_new
"Ci, którzy ju¿ przekre¶lili Tuska, mocno siê zdziwi±". By³y premier wraca do polskiej polityki z ambitnym planem
Donald Tusk nie wraca do krajowej polityki po to, ¿eby byæ biernym widzem. Wraca po to, ¿eby odzyskaæ to, co kiedy¶ nale¿a³o do niego. Chocia¿ dzia³aæ planuje ju¿ w zupe³nie innej roli. Kluczowymi datami s± tu lata 2023-24. ...
wczoraj 17:44 open_in_new
Mateusz Morawiecki oburzony skazaniem Jana ¦piewaka. "No comments"
Mateusz Morawiecki wstawi³ siê za dzia³aczem miejskim Janem ¦piewakiem, który zosta³ skazany na grzywnê w procesie o znies³awienie prawniczki Bogumi³y Górnikowskiej-Æwi±kalskiej, której zarzuca³ udzia³ w reprywatyzacji jednej z warszawskich kamienic. "Jestem sercem i umys³em z Janem ¦piewakiem" - napisa³ premier. ...
wczoraj 17:44 open_in_new
Lech Wa³êsa: Wzywam do milionowego marszu na Warszawê i zrobienia porz±dku

- Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw. Jeśli PiS uruchomi proces likwidacji sądownictwa, wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku, ...

wczoraj 17:44 open_in_new
Koniec SLD i Wiosny. Powstaje Nowa Lewica. "To nowoczesny zwi±zek partnerski"
Nowa Lewica - tak bêdzie siê nazywaæ ugrupowanie, które powstanie po po³±czeniu Wiosny i SLD. Wiosna znika ze sceny politycznej po nieca³ym roku, SLD - po 20 latach. Partia Razem zachowa odrêbno¶æ. ...
wczoraj 16:41 open_in_new