Najnowsze Wiadomosci

Gazeta

Turcja. Hagia Sophia przekszta³cona w meczet. Papie¿ Franciszek jest "bardzo zasmucony"
S³ynne muzeum Hagia Sophia w Stambule, decyzj± tureckich w³adz, zosta³o z powrotem przekszta³cone w meczet. Papie¿ Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anio³ Pañski przyzna³, ¿e jest bardzo zasmucony t± decyzj±. ...
dzisiaj 13:04 open_in_new
Ruda ¦l±ska. Nakry³ nagiego mê¿czyznê ze swoim dzieckiem. Policja zatrzyma³a podejrzanego o pedofiliê

Do sytuacji doszło w ubiegłą środę, gdy grupa dzieci bawiła się na klatce schodowej w jednym z bloków w Rudzie Śląskiej. Jak tłumaczy Arkadiusz Ciozak, rzecznik rudzkiej policji, w rozmowie z TVN24, w pewnym momencie 50-letni ...

dzisiaj 13:04 open_in_new
Wybory 2020. Andrzej Duda ¶wiêtowa³ w Pu³tusku bez Jaros³awa Kaczyñskiego. Wiemy, gdzie by³ szef PiS
Kiedy Andrzej Duda cieszy³ siê z sonda¿owego zwyciêstwa podczas wieczoru wyborczego w Pu³tusku, nie by³o z nim Jaros³awa Kaczyñskiego. Gdzie podzia³ siê prezes PiS? Podobnie jak 28 czerwca, odwiedzi³ Jasn± Górê. ...
dzisiaj 13:04 open_in_new
Karnowski o wyborach. "Gdyby nie TVP i odporno¶æ psychiczna dziennikarzy, Andrzej Duda by nie wygra³"
Wybory prezydenckie 2020. Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika "Sieci", stwierdzi³ na antenie TVP Info, ¿e "gdyby nie Telewizja Polska i odporno¶æ psychiczna dziennikarzy, Andrzej Duda by nie wygra³". ...
dzisiaj 13:04 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo podlaskie
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a na swojej stronie internetowej wyniki II tury wyborów prezydenckich w województwie podlaskim. Wed³ug nich wiêkszym poparciem wyborców w tym regionie cieszy³ siê Andrzej Duda. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo kujawsko-pomorskie. Wygrana Trzaskowskiego
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a czê¶ciowe (99,84 proc. obwodów g³osowania) wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. W województwie kujawsko-pomorskim podliczono ju¿ wszystkie g³osy - wygranym okaza³ siê Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo ¶l±skie. Minimalna wygrana Trzaskowskiego
Wybory prezydenckie 2020. Wed³ug wstêpnych wyników opublikowanych przez Pañstwow± Komisjê Wyborcz±, w województwie ¶l±skim wy¿szym poparciem wyborców cieszy³ siê Rafa³ Trzaskowski. Jak przedstawia³o siê poparcie dla kandydatów w II turze wyborów? ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo podkarpackie. Zdecydowana wygrana Andrzeja Dudy
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a ju¿ wyniki g³osowañ w województwie podkarpackim. W tym regionie wy¿szym poparciem cieszy³ siê Andrzej Duda, który uzyska³ 70,92 proc. g³osów. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo lubuskie. Przewaga Trzaskowskiego
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a czê¶ciowe (99,84 proc. obwodów g³osowania) wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. W województwie lubuskim, gdzie zliczono ju¿ wszystkie g³osy, Rafa³ Trzaskowski okaza³ siê lepszy od Andrzeja Dudy. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory 2020. Oficjalne wyniki PKW - woj. wielkopolskie. Rafa³ Trzaskowski z lepszym wynikiem
Wybory prezydenckie 2020. Wiemy ju¿, jak wygl±daj± wyniki II tury wyborów prezydenckich dla poszczególnych miast i województw. Wed³ug informacji przekazanych przez Pañstwow± Komisjê Wyborcz± w województwie wielkopolskim triumfowa³ Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Bu³garia. Protesty przeciwko rz±dowi w obronie demokracji. Wyg³aszano has³a: "Dymisja" oraz "mafia"
Obywatele Bu³garii wyszli na ulice. W stolicy kraju i kilku najwiêkszych miastach, tysi±ce osób protestowa³o, domagaj±c siê dymisji obecnego rz±du. Manifestanci wykrzykiwali has³a prodemokratyczne, a ca³a akcja przebiega³a pod szyldem "Obroñmy demokracjê". ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Czarzasty o wygranej Dudy. "Mia³ skandaliczne, oparte na k³amstwie wsparcie telewizji publicznej"
W³odzimierz Czarzasty w TVN24 powiedzia³, ¿e po pierwszej turze wyborów prezydenckich Robert Biedroñ proponowa³ Rafa³owi Trzaskowskiemu i jego sztabowi spotkanie, deklaruj±c jednocze¶nie poparcie, ale "nigdy ten kontakt nie nast±pi³". Szef SLD odniós³ siê równie¿ do s³ów Grzegorza Schetyny, który mówi³ o zintegrowanej opozycji zbudowanej wokó³ w³odarza Warszawy oraz skomentowa³ zwyciêstwo Andrzeja Dudy. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo pomorskie. Rafa³ Trzaskowski z wiêkszym poparciem
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza przekaza³a wyniki II tury wyborów prezydenckich dla niektórych regionów. W województwie pomorskim wy¿szym poparciem cieszy³ siê kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo ¶wiêtokrzyskie. Duda triumfuje nad Trzaskowskim
Wybory prezydenckie 2020. Zgodnie z danymi Pañstwowej Komisji Wyborczej w województwie ¶wiêtokrzyskim wy¿szym poparciem ze strony wyborców cieszy³ siê Andrzej Duda. Kandydat Prawa i Sprawiedliwo¶ci zdoby³ 64,41 proc. poparcia. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory 2020. Oficjalne wyniki PKW - województwo zachodniopomorskie. Trzaskowski wyra¼nie lepszy
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a na swojej stronie internetowej wyniki II tury wyborów prezydenckich w województwie zachodniopomorskim. Najwiêcej g³osów mieszkañców tego regionu zdoby³ Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki PKW - województwo dolno¶l±skie. Du¿a przewaga Trzaskowskiego
Wybory 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza przedstawi³a dzi¶ czê¶ciowe (99,84 proc. obwodów g³osowania) wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Jak w niedzielê 12 lipca zag³osowali mieszkañcy Dolnego ¦l±ska? ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo warmiñsko-mazurskie. Rafa³ Trzaskowski z wiêkszym poparciem
Wybory prezydenckie 2020. Wyniki II tury wyborów prezydenckich w województwie warmiñsko-mazurskim podane zosta³y ju¿ przez Pañstwow± Komisjê Wyborcz±. Wed³ug nich w regionie tym wy¿szym poparciem cieszy³ siê Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Mak³owicz o g³osowaniu w Splicie: Nawet w 1989 r. nie u¶wiadczy³em takich t³umów. Buduj±ce
- Czego¶ takiego nigdy nie widzia³em w swoim ¿yciu. Nawet w najwa¿niejszym moim g³osowaniu w roku 1989 nie u¶wiadczy³em takich t³umów. Nigdy jeszcze nie by³em z³±czony w takim objêciu obywatelskiego obowi±zku, jak w³a¶nie w niedzielê - powiedzia³ w TVN24 Robert Mak³owicz. Krytyk kulinarny i autor programów telewizyjnych swój g³os w wyborach prezydenckich odda³ w chorwackim Splicie, gdzie przed konsulatem RP ustawi³a siê w niedzielê ogromna kolejka. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Iran. Wskazano winnych zestrzelenia ukraiñskiego samolotu. Do tragedii doprowadzi³ chaos w wojsku
To Gwardia Rewolucyjna odpowiada za zestrzelenie samolotu, do którego dosz³o w styczniu pod Teheranem - wynika z raportu Irañskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Zdaniem ekspertów ca³kowit± winê za tragediê ponosi obs³uga wyrzutni rakiet powietrze-ziemia. ...
dzisiaj 11:55 open_in_new
Andrzej Duda odbiera pierwsze powyborcze gratulacje. "Razem jeste¶my silniejsi!"

Opublikowane w mediach społecznościowych gratulacje zostały udostępnione wraz ze zdjęciem prezydenta Ukrainy z Andrzejem Dudą. W ramach solidarności Zełenski udostępnił także wpis w języku polskim. 

- czytamy we ...

dzisiaj 11:55 open_in_new
Wybory prezydenckie 2020. Oficjalne wyniki wyborów PKW - województwo opolskie. Zwyciêzc± Trzaskowski
Wybory prezydenckie 2020. Pañstwowa Komisja Wyborcza opublikowa³a czê¶ciowe (99,84 proc. obwodów g³osowania) wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich dla ca³ego kraju. Z kolei w województwie opolskim podliczono ju¿ wszystkie g³osy. Z wynikiem 52,64 proc. w tym regionie zwyciê¿y³ Rafa³ Trzaskowski. ...
dzisiaj 10:46 open_in_new